Tìm kiếm

Tra Từ

HÊ-TÍT, Dân

Dân Hê-Tít là hậu tự của con trai Ca-na-an là Hếch Sáng Thế Ký 10:15

Dân Hê-Tít gọi là:
Dân họ Hếch Sáng Thế Ký 23:3, 5
Người họ Hếch Sáng Thế Ký 23:20

Dân Hê-Tít:
Là một trong bảy dân tộc ở xứ Ca-na-an Phục truyền 7:1
Ở tại Hếp-rôn Sáng Thế Ký 23:2-3, 19
Có vua cai trị mình 1Các vua 10:29; IICác 7:6
Đức Chúa Trời hứa ban xứ dân Hê-Tít cho dân Y-sơ-ra-ên Sáng Thế Ký 15:20; Xuất 3:8
Đức Chúa Trời dặn bảo dân Y-sơ-ra-ên hãy tuyệt diệt dân Hê-Tít Phục 7:1-2, 24
Một phần của xứ dân Hê-Tít được ban cho Ca thương-lép [dc Giô 14:13
Dân Y-sơ-ra-ên không tuyệt diệt hết dân Hê-tít Các Quan Xét 3:5
Những kẻ còn sót của dân Hê-Tít vua Sa-lô-môn bắt phục dịch ICác 9:20-21
Thành Lu xơ được xây cất tại xứ Hê-tít Các Quan Xét 1:26
Ê-sau cưới vợ trong vòng con gái dân Hê-Tít Sáng Thế Ký 36:2
Sa-lô-môn cưới vợ lẽ trong vòng con gái dân Hê-Tít 1Các vua 11:1-2
Sau khi chinh phục xứ Ca-na-an rồi, dân Y-sơ-ra-ên cũng cưới con gái dân Hê-Tít làm vợ Quan 3:5-6
Sau khi ở Ba-by-lôn về, dân Giu-đa cứ cưới đờn bà dân Hê-Tít làm vợ Exơ 9:1
Hậu tự của dân Hê-Tít chỉ về sự hư hoại của dân Giu-đa Ê-xê-chiên 16:3

Những người có danh của dân Hê-Tít:
Ép-rôn Sáng Thế Ký 49:29
A-hi-mê-léc 1Sa-mu-ên 26:6
U-ri IISa 11:6, 21