Tìm kiếm

Tra Từ

HÀ HƠI VÀO BỞI THÁNH LINH, Sự

Các bằng cớ về sự hà hơi vào bởi Thánh Linh:

Thánh Linh đã phán bởi miệng các tiên tri và các sứ đồ 2Sa-mu-ên 23:2; ICô 7:40; ITê 4:8; Mat 22:43; Mác 12:36; Công 1:16; 2:4; 4:8; 7:55-56; 11:28; 13:9; 21:10-11; 28:25; Hêb 3:7; 10:15-16; IPhi 1:11-12; IIPhi 1:21
Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng các tiên tri và các sứ đồ Ê-xê-chiên 3:10; Lu 1:70; Công 3:18, 21; 4:25; Dân 12:2; 16:40; ISa 28:17; ICác 12:15; 14:18; 15:29; 16:13-34; 17:16; 22:28; IICác 9:36; 10:10, 17; 17:13; 21:10; 24:2; IISử 10:15; Ês 20:2; Giê 36:4, 8, 11; 38:20; 44:4; 50:1; Ôs 12:11; Aghê 1:1, 12-13; 2:1; Xa 1:6; 7:7; Mal 1:1; Mat 1:22; 2:15; ITê 4:8; Hêb 1:1
Chính Giê-hô-va đã phán Ê-xê-chiên 5:15, 17; 17:21, 24; 22:14; 24:14; 25:5, 14; 28:10; 36:36; 37:14; 39:5
Chúa hứa rằng chính Thánh Linh sẽ từ trong lòng các sứ đồ nói ra Mat 10:19-20; Mác 13:11; Lu 12:11-12; 21:14-15; Công 2:4; IIPhi 1:21; Giăng 14:26; 15:26-27; 16:13-15
Các tiên tri đã nói và chép những lời mà Giê-hô-va đã truyền cùng họ Giê 26:2-8; Êxê 2:7; 3:4, 10-11; Dân Số Ký 24:13; ICác 22:14; IISử 18:13; Ês 8:1; 30:8; Giê 30:2; 36:2, 4, 28; Ha 2:2; Xuất 4:30; 24:4; 34:27; Phục 18:18; 27:3, 8; 31:19; ISa 8:10; Exơ 1:1; IICác 23:16; IISử 36:21; Ês 34:16; Aghê 1:13; ICô 14:37; Khải 1:11, 19; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14; 10:4; 14:13; 19:9; 21:5
Giê-hô-va để lời Ngài trong miệng các tiên tri Xuất Ê-díp-tô 4:12, 15; Dân 22:38; 23:5, 12, 16; Phục truyền 18:18; Ês 51:16; 59:21; Giê 1:9; 5:14; Êxê 2:8-10; 3:1-4, 27; Giăng 3:34; IICác 20:19; Ês 39:8
Đức Chúa Trời ở cùng miệng các tiên tri và dạy điều họ phải nói Xuất 4:12, 15; Giê 1:6-9; Êxê 3:27
Các tiên tri chỉ nói gì mà Thánh Linh của Giê-hô-va phán bảo Dân 11:25; 22:35, 38; 23:12, 26; 24:13; ISa 10:6, 10; ICác 22:14; Êxê 3:26-27; Giăng 11:49-51; Công 2:4
Các tiên tri được gọi là Miệng của Giê-hô-va Giô-suê 9:14; IISử 35:22 (nguyên văn: Miệng Đức Chúa Trời); Ê-sai 30:2; Giê 38:20
Các tiên tri thường nói: "Giê-hô-va phán như vầy" Xuất Ê-díp-tô 5:1; 7:17; Giô 7:13; 24:2; Quan 6:8; ISa 2:27; 15:2; IISa 7:8; 12:11; Ês 22:15; Giê 5:14; 6:6, 9; 7:3, 21; 10:2; 19:1; 21:4; 26:2; 30:2, 5; Êxê 36:6-7; 38:10; Aghê 1:2
Các tiên tri đều xưng rằng Thần của Giê-hô-va cậy miệng mình mà phán IISa 23:2; ICác 22:28; Công 1:15-16
Các tiên tri và các sứ đồ nhơn danh Đức Chúa Trời mà nói cũng như chính mình Đức Chúa Trời phán 1Cô-rinh-tô 14:37; IICô 2:17; 5:20; ITê 4:8; Lu 10:16; IICác 17:13; IISử 33:18; 36:12; Giê 44:4; Đa 9:6; Aghê 1:13
Cả Kinh Thánh đều được sự hà hơi vào bởi Thánh Linh 2Sa-mu-ên 23:2; IITim 3:16; IIPhi 1:19-21; Mat 21:42; 22:31-32, 43; Mác 12:36; Giăng 10:35; Công 1:16; 28:25; Rô 3:2; Ga 3:8; Hêb 3:7; 4:12; 10:15; ICô 14:36-37; ITê 4:8

Mục đích về sự hà hơi vào bởi Thánh Linh là để:
Khải thị những việc tương lai Lu-ca 2:26; Giăng 16:13; Công 1:16; 11:28; 20:23; 21:11; 28:25; ITim 4:1; IPhi 1:11; Khải 4:1-2
Khải thị những lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời A-mốt 3:7; Lu 2:26; ICô 2:10-12; Êph 3:5
Ban quyền năng và sự thông sáng cho những đầy tớ của Ngài Gióp 32:8; Mi 3:8; Mác 13:11; Giăng 14:26; Công 1:8; ICô 2:4, 12; IGiăng 2:27
Dắt dẫn những đầy tớ của Ngài Thi Thiên 143:10; Ês 48:16; Êxê 3:24-27; Giăng 16:13; Công 11:12; 13:2; 16:6; 21:4
Dắt dẫn lời nói của đầy tớ Ngài Ma-thi-ơ 10:19-20; Mác 13:11; Lu 12:11-12; Công 2:4
Ban cho những đầy tớ Ngài lời khôn ngoan không ai chống trả được Phục 34:9; Gióp 32:8; Công 6:10; ICô 2:12-13; 12:8
Làm chứng nghịch cùng tội lỗi 2Các vua 17:13; Nê 9:30; Mi 3:8; Xa 7:12; Giăng 16:8
Rao truyền Tin Lành và sự cứu rỗi cho kẻ có tội Ê-sai 61:1-3 và Lu 4:17-19; ITê 1:5; IPhi 1:12
Làm chứng về Jêsus Christ Giăng 14:26; 15:26; Công 1:8; 5:32

Sự hà hơi vào bởi Thánh Linh hành động và tỏ ra:
Nhiều lần nhiều cách Hê-bơ-rơ 1:1
Bởi sự thúc giục từ bề trong Lu-ca 2:27; Công 8:29; IIPhi 1:21
Bởi tiếng nói Dân Số Ký 7:89; Ês 6:8; Công 10:15; 11:7; Khải 1:10
Bởi dị tượng và chiêm bao Dân Số Ký 12:6; 24:4; Gióp 33:14-15; Êxê 1:28; 11:24; Đa 7:1; Giôên 2:28
Sự hà hơi vào bởi Thánh Linh cần yếu cho lời tiên tri Dân Số Ký 11:25; 24:2-3; ISa 10:6; ITim 4:1
Có dự ngôn rằng các sứ đồ sẽ phán dạy bởi sự hà hơi vào bởi Thánh Linh Giôên 2:28; Công 2:16-18
Sự hình phạt kẻ khinh dể sự hà hơi vào bởi Thánh Linh Nê-hê-mi 9:30; Xa 7:12

Gương chứng về sự hà hơi vào bởi Thánh Linh:
Môi-se Xuất 4:12
A-rôn Xuất 4:15
70 trưởng lão Dân Số Ký 11:25
Ba-la-am Dân Số Ký 24:2
Sau-lơ 1Sa-mu-ên 10:10
Đa-vít 2Sa-mu-ên 23:2; Công 1:16
Xa-cha-ri 2Sử Ký 24:20
Ê-sai Ê-sai 48:16; 61:1; Công 28:25
Giê-rê-mi Giê-rê-mi 1:4-9
Ê-xê-chi-ên Ê-xê-chiên 2:2; 11:5
Đa-ni-ên Đa-ni-ên 7:1; 10:1
Mi-chê Mi 3:8
Thầy tế lễ Xa-cha-ri Lu-ca 1:67
Si-mê-ôn Lu-ca 2:25-27
Các sứ đồ Công vụ 2:4
Phi-e-rơ Công vụ 10:19-20; 11:12
Ê-tiên Công vụ 6:10
Phi-líp Công vụ 8:29
Các sứ đồ tại An-ti-ốt Công vụ 13:2
Phao-lô Công vụ 13:9; 18:9
Phao-lô và Si-la Công vụ 16:6-7
A-ga-bút Công vụ 11:28; 21:11
Giăng Khải 1:10