Tìm kiếm

Tra Từ

GƯƠM, CÂY

Căn nguyên của cây gươm Sáng thế 3:24

Cây gươm:
Là nhọn Ê-xê-chiên 21:15
Lắm khi có hai lưỡi Thi thiên 149:6

Cây gươm được vẽ ra là:
Nhọn bén Thi thiên 57:4
Sáng lòe Na-hum 3:3
Bóng sáng Phục truyền 32:41; Gióp 20:25
Ức hiếp Giê-rê-mi 46:16
Tàn hại Thi thiên 144:10
Xỏ cây gươm trong vỏ 1 Sử ký 21:27; Giê 47:6; Êxê 21:8-10
Đeo cây gươm ở nơi dây lưng 1 Sa-mu-ên 17:39; IISa 20:8; Nê 4:18; Thi 45:3
Những thánh tổ xưa dùng cây gươm Sáng thế 34:25; 48:22
Dân Giu-đa thường dùng cây gươm Các quan xét 20:2; IISa 24:9
Những dân ngoại bang hay dùng cây gươm Các quan xét 7:22; ISa 15:33

Dùng cây gươm để:
Tự vệ Lu-ca 22:36
Đánh bại và diệt thù nghịch Dân số 21:24; Giô 6:21
Chém kẻ tử hình 1 Sa-mu-ên 15:33; Công 12:2
Dân Y-sơ-ra-ên sớm có thợ biết nghề rèn cây gươm 1 Sa-mu-ên 13:19
Nhằm buổi chiến tranh có khi người ta lấy lưỡi cày rèn cây gươm Giôên 3:10
Lúc hòa bình người ta lấy cây gươm rèn lưỡi cày Ê-sai 2:4; Mi 4:3
Trước khi ra trận phải mài và đánh cây gươm cho bóng láng Thi thiên 7:12; Êxê 21:14-15
Có khi người ta huơ cây gươm trước mặt thù nghịch trước khi đánh Êxê 32:10
Người ta đâm cây gươm vào thù nghịch Ê-xê-chiên 16:40
Đức Chúa Trời hăm giáng cây gươm phạt kẻ nào phạm tội Lê-vi 26:25, 33; Phục 32:25
Lắm khi Đức Chúa Trời phó dân sự Ngài cho cây gươm đoán phạt họ Exơ 9:7; Thi 78:62
Cây gươm là một trong bốn sự đoán phạt nặng nề của Đức Chúa Trời dùng để sửa phạt dân Giu-đa Ê-xê-chiên 14:21
Ai đụng đến kẻ bị giết bằng cây gươm thì bị ô uế Dân số 19:16

Cây gươm làm hình bóng và ví dụ về:
Cuối cùng của kẻ theo dâm phụ Châm ngôn 5:3-4
Cơn giặc và sự phá hại (rút gươm ra) Lê-vi 26:33; Êxê 21:8-9
Giặc giã và tranh đấu Ma-thi-ơ 10:34
Kẻ làm chứng giả dối Châm ngôn 25:18
Lời của Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 6:17; Hêb 4:12
Lời phán của Christ Ê-sai 49:2; Khải 1:16
Lời vô độ Châm ngôn 12:18
Lưỡi của kẻ ác Thi thiên 57:4; 64:3
Lưỡi người khôn ngoan Châm ngôn 12:18
Quyền phép của quan quyền Rô-ma 13:4
Sự báo thù công bình của Đức Chúa Trời Phục truyền 32:41; Xa 13:7
Sự bảo hộ của Đức Chúa Trời Phục truyền 33:29
Sự bắt bớ của kẻ ác Thi thiên 37:14
Sự tai nạn liên miên 2 Sa-mu-ên 12:10
Sự cướp giựt (nhờ gươm sống) Sáng thế 27:40
Sự đau đớn lớn trong lòng Lu-ca 2:35
Sự giải cứu của Đức Chúa Trời Thi thiên 17:13
Sự hòa bình (trở vào vỏ) Giê-rê-mi 47:6
Tai nạn lớn Ê-xê-chiên 5:2, 17; 14:17; 21:921