Tìm kiếm

Tra Từ

GÓA BỤA, ĐỜN BÀ

Tánh nết của đờn bà góa bụa tin Chúa Lu-ca 2:37; ITim 5:5, 10

Đức Chúa Trời:
Nghe tiếng kêu của đờn bà góa bụa Xuất Ê-díp-tô 22:23
Nâng đỡ đờn bà góa bụa Thi Thiên 146:9
Bào chữa công bình cho đờn bà góa bụa Phục truyền 10:18; Thi 68:5
Làm vững chắc các mộc giới của đờn bà góa bụa Châm Ngôn 15:25
Phạt kẻ hà hiếp đờn bà góa bụa Xuất Ê-díp-tô 22:22-24; Êxê 22:7, 15; Mal 3:5

Đờn bà góa bụa:
Khá trông cậy nơi Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 49:11
Còn trẻ nên lấy chồng 1Ti-mô-thê 5:11-14
Phải binh vực đờn bà góa bụa Ê-sai 1:17
Bà con phải giúp đờn bà góa bụa 1Ti-mô-thê 5:4, 16
Hội Thánh phải cứu trợ đờn bà góa bụa Công vụ 6:1; ITim 5:9, 16
Phải thăm viếng đờn bà góa bụa trong cơn khó-khăn của họ Gia 1:27
Ta phải cho đờn bà góa bụa dự phần đến phước lộ của mình Phục truyền 14:29; 16:11, 14; 24:19-21; 26:12
Phải kính đờn bà góa bụa thật 1Ti-mô-thê 5:3
Kẻ cứu giúp đờn bà góa bụa được phước Phục truyền 14:29; Giê 7:6-7
Đừng hiếp đáp đờn bà góa bụa Xuất Ê-díp-tô 22:22; Giê 7:6; Xa 7:10
Đừng làm thiệt hại cho đờn bà góa bụa Giê-rê-mi 22:3
Chớ cướp bóc của đờn bà góa bụa Phục truyền 24:17

Kẻ gian ác:
Cướp bóc tài sản của đờn bà góa bụa Gióp 24:3; Ês 10:2; Mat 23:14; Mác 12:40; Lu 20:47
Hiếp đáp đờn bà góa bụa Ê-xê-chiên 22:7
Bỏ qua sự kiện cáo của đờn bà góa bụa Ê-sai 1:23
Đuổi đờn bà góa bụa đi hai tay không Gióp 22:9
Chẳng làm điều gì lành cho đờn bà góa bụa Gióp 24:21
Giết đờn bà góa bụa Thi Thiên 94:6
Đáng rủa sả kẻ làm cong vạy phép chánh của đờn bà góa bụa Phục truyền 27:19
Kẻ ức hiếp đờn bà góa bụa bị phạt khốn nạn quá Xuất Ê-díp-tô 22:22-24; Ês 10:1-2; Mat 23:14; Mác 12:40; Lu 20:47
Đức Chúa Trời làm cho vợ kẻ gian ác bị đờn bà góa bụa Xuất Ê-díp-tô 22:24; Thi 78:64; Giê 15:8; 18:21

Gương chứng về đờn bà góa bụa:
Na-ô-mi Ru 1:3
Đờn bà góa ở Sa-rép-ta 1Các vua 17:9-24; Lu 4:26
Đờn bà góa, vợ của một môn đồ của các tiên tri 2Các vua 4:1-7
Đờn bà góa nghèo Mác 12:41-44; Lu 21:1-4
Nữ tiên tri A-ne Lu-ca 2:36-37
Đờn bà góa ở Na-in Lu-ca 7:12-15
Các đờn bà góa Hê-lê-nít Công vụ 6:1

Gương chứng về tín đồ phù trợ đờn bà góa:
Bô-ô Ru 3:17
Gióp Gióp 29:13; 31:16
Đô-ca Công 9:36-39