Tìm kiếm

Tra Từ

GIƯỜNG

Từ đời thượng cổ người ta đã dùng xứ Giu-đê Sáng Thế Ký 47:3; Xuất 8:3; Gióp 7:13
Người ta dùng nệm bằng lông để lót giường 1Sa-mu-ên 19:13
Người xưa đã cho giường là cần yếu 2Các vua 4:10

Giường bằng:
Sắt Phục 3:11
Ngà Amốt 6:4
Vàng và bạc Exơ 1:6
Gỗ Nhã 3:7-9 (Kiệu, Giường cũng được)
Khi ngủ trên giường thì xưa người ta hay dùng gối Ê-xê-chiên 13:18, 20; Mác 4:38
Giường xưa có mền đủ sắc Châm Ngôn 7:16
Có khi người ta xông thuốc thơm dưới giường nằm Châm Ngôn 7:17; Êxê 23:41
Người nghèo dùng áo xống để đắp khi nằm trên giường ban đêm Xuất 22:26-27; Phục 24:12-13

Người ta dùng giường để:
Ngủ Gióp 33:15; Lu 11:7
Nằm nghỉ trưa 2Sa-mu-ên 4:5; 11:2
Duỗi dài lúc ăn bữa 1Sa-mu-ên 28:23-25; Amốt 6:4-6; Lu 7:36-38; Giăng 13:23
Khi bị cơn gian truân thì không nằm trên giường 2Sa-mu-ên 12:16; 13:31
Có khi người ta buồn giận quá đến nỗi phải nằm giường 1Các vua 21:4; Ôs 7:14
Thánh đồ Chúa suy gẫm và ngợi khen Chúa đương khi nằm trên giường Thi 4:4; 149:5; Nhã 3:1
Kẻ ác toan mưu ác trên giường Thi Thiên 36:4; Mi 2:1
Kẻ biếng nhác cứ lăn trở trên giường mình Châm Ngôn 26:14
Người ta hay xiết giường của kẻ nghèo mà bán trừ nợ Châm Ngôn 22:27
Theo luật lệ Môi-se giường có thể bị ô uế Lê-vi Ký 15:4

Giường làm ví dụ về:
Mồ mả Ês 57:2
Sự khốn khổ cực điểm (đặt giường nơi tối tăm) Gióp 17:13
Sự an ủi của Đức Chúa Trời (giường rũ liệt) Thi Thiên 41:3
Sự an nhiên của tánh kiêu ngạo (đặt giường trên núi cao) Ê-sai 57:7
Kế hoạch không kết quả may mắn (giường ngắn quá) Ê-sai 28:20