Tìm kiếm

Tra Từ

GIÔ-ĐANH, SÔNG

Sông Giô-đanh:

Là giới hạn về phía đông xứ Ca-na-an Dân Số Ký 34:12
Lắm phen tràn bờ cõi Giô-suê 3:15; ISử 12:15
Chạy vào biển Chết Dân Số Ký 34:12

Đồng bằng sông Giô-đanh:
Có cây cối nhiều 2Các vua 6:2
Rất màu mỡ Sáng Thế Ký 13:10
Có sư tử Giê-rê-mi 49:19; 50:44
Có đất sét để đúc đồng, sắt v.v...1Các vua 7:46; IISử 4:17
Áp-ra-ham nhường cho Lót chọn lấy Sáng Thế Ký 13:11
Sông Giô-đanh có chỗ cạn lội qua được Giô-suê 2:7; Quan 12:5-6
Có khi dùng đò mà đi qua sông Giô-đanh 2Sa-mu-ên 19:18
Những biến động lạ thường can thiệp đến sông Giô-đanh:
Nước chia làm hai để cho dân Y-sơ-ra-ên đi qua Giô-suê 3:12-16; 5:1
Nước trở lại chỗ cũ Giô-suê 4:18
Dân Mô-áp bị đánh giết Các Quan Xét 3:28-29
Người chi phái Ép-ra-im bị chém giết Các Quan Xét 12:4-6
Ê-li làm nước rẽ ra 2Các vua 2:8
Ê-li-sê làm nước rẽ ra 2Các vua 2:14
Na-a-man được sạch phung trong nước sông 2Các vua 5:11, 14
Giăng Báp-tít làm phép báp-tem cho nhiều người trong sông Giô-đanh Mat 3:6; Mác 1:5; Giăng 1:28
Jêsus Christ chịu báp-tem tại sông Giô-đanh Ma-thi-ơ 3:13, 15; Mác 1:9

Dân Y-sơ-ra-ên đi qua sông Giô-đanh:
Theo lời hứa Phục truyền 4:22; 9:1; 11:31
Cách thứ tự đã định rồi Giô-suê 3:1-8
Thì có các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi trước Giô-suê 3:6, 11, 14
Cách may mắn Giô-suê 3:17; 4:1, 10-11
Rồi thì Giô-suê dựng bia đá kỷ niệm sự ấy Giô-suê 4:9
Rồi thì Giô-suê dựng bia đá tại Ghinh-ganh để kỷ niệm sự ấy Giô-suê 4:2-8, 20-24
Có ám chỉ đến trong Thi Thiên 74:15; 114:3, 5
Là dấu hiệu chứng rằng Đức Chúa Trời sẽ đuổi các dân Ca-na-an v.v...ra khỏi xứ Giô 3:10
Dân Giu-đa hay khoe khoang về sông Giô-đanh Xa-cha-ri 11:3
Kẻ ngoại bang khinh dể sông Giô-đanh 2Các vua 5:12
Môi-se không được phép đi qua sông Giô-đanh Phục truyền 3:27; 31:2