Tìm kiếm

Tra Từ

BẠC

BẠC

Người ta đào lấy bạc trong mỏ dưới đất Gióp 28:1

Bạc ở trong mỏ bị pha lộn với cứt Châm ngôn 25:4

Giá bạc sánh với khoáng vật khác, v.v. Ê-sai 60:17

Bạc được vẽ ra là:

Trắng như chim bò câu Thi thiên 68:13

Tan chảy trong lửa Ê-xê-chiên 22:20, 22

Có thể giát mỏng Giê-rê-mi 10:9

Dùng lửa để luyện bạc Châm ngôn 17:3; Xa-cha-ri 13:9

Bạc luyện trong lửa gọi là:

Bạc thét 1 Sử ký 29:4

Bạc cao Châm ngôn 8:19

Dân Ta-rê-si buôn bán bạc nhiều Giê-rê-mi 10:9; Ê-xê-chiên 27:12

Các thánh tổ rất giàu có bạc Sáng thế 13:2; 24:35

Từ thượng cổ người ta dùng bạc để mua bán Sáng thế 23:15-16; 37:28 1 Các vua 16:24

Nhằm đời trị vị của Sa-lô-môn bạc rất nhiều 1 Các vua 10:21-22, 27; 2 Sử ký 9:20-21, 27

Thợ bạc vốn một nghề quan hệ Công vụ 19:24

Dùng bạc để làm:

Chén Sáng thế 44:2

Bát đĩa Dân số 7:13, 84-85

Chậu Dân số 7:13, 84; 2 Sa-mu-ên 8:10

Giát mỏng Giê-rê-mi 10:9

Dây chuyền Ê-sai 40:19

Dây Truyền đạo 12:6

Lỗ mộng ván đền tạm Xuất Ê-díp-tô 26:19, 25, 32; 36:24, 26, 30, 36

Nuông, đinh và đồ bọc đầu cây trụ đền tạm Xuất Ê-díp-tô 27:17; 38:19

Chơn đèn 1 Sử ký 28:15

Bàn 1 Sử ký 28:16

Giường sập Ê-xơ-tê 1:6

Khí dụng của Đức Chúa Trời Exơ 6:5

Hình tượng Thi thiên 115:4; Ê-sai 2:20; 30:22

Đồ trang sức đờn bà Xuất Ê-díp-tô 3:22

Dân Y-sơ-ra-ên dâng bạc để cất đền tạm Xuất Ê-díp-tô 25:3; 35:24

Vua Đa-vít và dân sự người đều dâng bạc để cất đền thờ 1 Sử ký 28:14; 29:2, 6-9

Bạc cướp giựt được trong cơn chiến trận có khi biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời Giô-suê 6:19; 2 Sa-mu-ên 8:11; 1 Các vua 15:15

Bạc cướp giựt trong cơn chiến trận được luyện sạch trong lửa Dân số 31:21-23

Lắm khi dùng bạc làm lễ vật 1 Các vua 10:25; 2 Các vua 5:5, 23

Cũng thường cống thuế bằng bạc 2 Sử ký 17:11; Nê-hê-mi 5:15

Bạc làm hình bóng và ví dụ về:

Lời Đức Chúa Trời Thi thiên 12:6

Lưỡi người công nghĩa Châm ngôn 10:20

Quan trưởng hiền lành Ê-sai 1:22-23 (ám chỉ ý ấy)

Nước Mê-đô Ba-tư (Médo-Perse) Đa-ni-ên 2:32, 39

Tín đồ được rèn luyện bởi sự tai hại Thi thiên 66:10; Xa-cha-ri 13:9

Sự siêng năng tìm kiếm sự khôn ngoan thông sáng (như tìm tiền bạc) Châm ngôn 2:4

Kẻ bị Đức Chúa Trời bỏ Giê-rê-mi 6:30

Kẻ ác (như cáu cặn của bạc) Ê-sai 1:22; Ê-xê-chiên 22:18

Sự khôn ngoan quý giá hơn bạc Gióp 28:12, 15; Châm ngôn 3:13-14; 8:19; 16:16