Tìm kiếm

Tra Từ

GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Giao ước của Đức Chúa Trời lập với:
Nô-ê Sáng 9:9-17
Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 15:18; 17:2-14; 22:16-18; Xuất 2:24; Lê 26:42; Công 3:25
Y-sác Sáng 17:19, 21; 26:3-4; Lê 26:42; ISử 16:16-17
Gia-cốp Sáng Thế Ký 28:13-15; Lê 26:42; ISử 16:16-17; Thi 105:9-10
Dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 6:4; 34:10, 27; Phục truyền 4:13; 5:2-3; 8:18; 9:9; 29:1; Ês 55:3; Thi 105:10; Công 3:25
Đa-vít 2Sa-mu-ên 23:5; IISử 13:5; Thi 89:3-4
Trong luật pháp Đức Chúa Trời ban cho, Môi-se đã ghi chép lời giao ước của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 34:28; Phục 9:9-11; 29:1
Giao ước của Đức Chúa Trời được tái lập trong Tin Lành Ê-sai 55:3; Giê 31:31-33; Rô 11:27; Hêb 8:8-10, 13; 10:16
Giao ước của Đức Chúa Trời được chứng quyết bởi Christ Ga-la-ti 3:16-18
Giao ước của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong Christ Lu-ca 1:68-79
Huyết của Jêsus Christ phê chuẩn cho giao ước của Đức Chúa Trời Xa 9:11; Mat 26:28; Mác 14:24; Lu 22:20; ICô 11:25; Hêb 9:11-14, 16-23; 13:20
Giao ước của Đức Chúa Trời vốn một giao ước bình an Dân Số Ký 25:12; Ês 54:9-10; Êxê 34:25; 37:26; Mal 2:5

Jêsus Christ là:
Cái cốt yếu của giao ước của Đức Chúa Trời Ê-sai 42:6; 49:8
Sứ giả của giao ước của Đức Chúa Trời Ma-la-chi 3:1
Đấng trung bảo của giao ước của Đức Chúa Trời Hê-bơ-rơ 7:22; 8:6; 9:15; 12:24
Giao ước của Đức Chúa Trời còn đến đời đời 2Sa-mu-ên 23:5; ISử 16:17; Thi 105:10; 111:9; Ês 55:3; 59:21; 61:8; Giê 32:40; Êxê 16:60; 37:26; Hêb 13:20
Giao ước chẳng hề bị bôi hoặc hủy mất Các Quan Xét 2:1; IISa 23:5; IISử 13:5; Thi 89:34; Ês 54:10; 59:21; Giê 33:20-21; 50:5; Ga 3:17

Đức Chúa Trời:
Giữ giao ước của Đức Chúa Trời Phục truyền 7:9; ICác 8:23; IISử 6:14; Nê 1:5; 9:32; Thi 89:34; Đa 9:4
Nhớ lại giao ước của Đức Chúa Trời luôn luôn Xuất Ê-díp-tô 2:24; 6:5; Lê 26:45; Phục 4:31; Thi 105:8; 106:45; 111:5
Truyền lịnh phải giữ theo lời giao ước của Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 17:9; Phục 29:9
Tỏ cho người kính sợ Ngài biết giao ước của Đức Chúa Trời Thi Thiên 25:14
Ban cho tín đồ dự phần đến giao ước của Đức Chúa Trời Thi Thiên 89:28-34; Êxê 20:37; Hêb 8:10

Chúng ta phải:
Nhớ đến giao ước của Đức Chúa Trời Phục truyền 4:23; IICác 17:38; ISử 16:15
Vào trong giao ước của Đức Chúa Trời Phục truyền 29:12; Giê 50:5
Nhắc lại cùng Đức Chúa Trời giao ước của Đức Chúa Trời Thi Thiên 74:20; Giê 14:21
Các hạnh phước hứa cho những kẻ giữ gìn giao ước của Đức Chúa Trời Xuất 19:5; Phục 29:9; Thi 25:10; 103:17-18; 132:12; Ês 56:4-7; Hêb 8:10-12
Đáng rủa sả thay người nào không khứng nghe lời giao ước của Đức Chúa Trời Giê 11:3
Sự hình phạt kẻ nào trái phạm giao ước của Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 17:14; Lê 26:15-16; Phục 17:2, 5; 29:24-25; Giô 7:15; 23:16; Quan 2:20-23; IICác 17:15-18; 18:11-12; Ês 24:5-6; Giê 11:3; 22:8-9; 34:18; Ôs 8:1; Hêb 8:9; 10:29
Kẻ ác bị ngoài giao ước của Đức Chúa Trời Thi Thiên 50:16; Êph 2:12
Cái mống ở trên trời là dấu hiệu về giao ước của Đức Chúa Trời Sáng 9:13-17

Gương chứng về sự trung tín đối với giao ước của Đức Chúa Trời:
Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 18:19; 26:5; Nê 9:7-8
Môi-se Dân 12:7; Hêb 3:2, 5

Gương chứng về sự bất trung đối với giao ước của Đức Chúa Trời:
Dân Y-sơ-ra-ên Giô-suê 7:11-12; Quan 2:20-23; ICác 19:14; IICác 17:15; Thi 78:10, 37; Ôs 6:7
Sa-lô-môn 1Các vua 11:11