Tìm kiếm

Tra Từ

GIAO THÔNG CỦA CÁC THÁNH ĐỒ, Sự

 

Sự giao thông của các thánh đồ:
Được vẽ ra Rô-ma 12:5; 15:5-6; IGiăng 1:3
Vẫn cặp theo sự giao thông với Đức Chúa Trời và với Jêsus Christ Giăng 17:21; IGiăng 1:3
Theo lời cầu nguyện của Jêsus Christ Giăng 17:20-21
Jêsus Christ hiện đến dự phần trong sự giao thông của các thánh đồ Mat 18:20

Sự giao thông của các thánh đồ tỏ ra trong:
Sự thờ phượng công nhiên Thi thiên 55:14; Công 1:14; Cô 3:16; Hêb 10:25
Lễ tiệc thánh ICô 10:17
Sự cầu nguyện lẫn nhau IICô 1:11; Êph 6:18
Sự khuyên bảo lẫn nhau Cô-lô-se 3:16; ITê 5:11; Hêb 10:25
Sự nói chuyện lành lẫn nhau Ê-phê-sô 4:29
Sự hiệp một lòng một ý với nhau Rô-ma 12:16; 15:5-6; ICô 1:10; 12:12-27; Êph 4:3; Phil 2:2; IPhi 3:8
Sự an ủi và gây dựng lẫn nhau Rô-ma 1:12; 15:32; ITê 4:18; 5:11
Sự ưa hạp và thương xót lẫn nhau Rô-ma 12:15; Êph 4:32; IPhi 3:8
Phước hạnh do sự giao thông của các thánh đồ Thi thiên 16:3; 42:4; 55:14; 133:1-3; Rô 15:32
Sự giao thông của các thánh đồ sẽ được trọn vẹn ở trên thiên đàng Mat 8:11; 24:31; Lu 13:28-29; Giăng 10:16; 17:24; Hêb 12:22-24
Khuyên hãy có sự giao thông với các thánh đồ Rô-ma 12:16; ICô 1:10; Êph 4:1-3; Phil 2:2
Sự giao thông của các thánh đồ không thích hiệp với kẻ ác IICô 6:11-17; Êph 5:7

Gương chứng về sự giao thông của các thánh đồ:
Giô-na-than 1 Sa-mu-ên 23:16-18
Đa-vít Thi thiên 101:6; 119:63
Đa-ni-ên và ba bạn người Đa-ni-ên 2:17-18
Các sứ đồ Công vụ 1:14
Hội Thánh đầu tiên Công vụ 2:42; 4:32; 5:12
Phao-lô và các trưởng lão Công vụ 20:36-38