Tìm kiếm

Tra Từ

GIA QUYẾN


Gia quyến của tín đồ được phước Thi thiên 128:3-5
Chủ nhà phải dạy Kinh Thánh cho gia quyến mình Phục truyền 4:9-10

Gia quyến phải:
Hiệp nhau thờ phượng Đức Chúa Trời ICô 16:19
Có sự sắp đặt theo thứ tự hẳn hoi Châm ngôn 31:27; ITim 3:4-5, 12
Có sự hòa thuận Sáng thế 45:24; Thi 133:1
Có sự dung thứ cho nhau Sáng thế 50:17-21; Mat 18:21-22
Vui vẻ với nhau ở trước mặt Đức Chúa Trời Phục truyền 14:26
Nên trừ bỏ kẻ phỉnh gạt ra khỏi gia quyến Thi thiên 101:7
Lời khuyên gia quyến (họ hàng) đừng lìa bỏ Đức Chúa Trời Phục truyền 29:18
Gia quyến (họ hàng) không cầu khẩn Đức Chúa Trời bị Ngài đoán phạt Giê 10:25

Gương chứng về những gia quyến đạo đức:
Áp-ra-ham Sáng thế 18:19
Gia-cốp Sáng thế 35:2
Giô-suê Giô-suê 24:15
Đa-vít 2 Sa-mu-ên 6:20
Gióp Gióp 1:5
La-xa-rơ ở Bê-tha-ni Giăng 11:1-5
Cột-nây Công vụ 10:2, 33
Ly-đi Công vụ 16:15
Người đề lao ở Phi-líp Công vụ 16:31-34
Cơ-rít-bu Công vụ 18:8
Lô-ít IITim 1:5