Tìm kiếm

Tra Từ

GIA PHỔ


Dân Giu-đa theo gia phổ mà chia họ hàng 1 Sử ký 9:1; IISử 31:19
Dân Giu-đa hay giữ sách gia phổ của cả dân chúng 2 Sử ký 12:15; Nê 7:5

Gia phổ của Christ:
Được chép Ma-thi-ơ 1:1-17; Lu 3:23-38
Minh chứng Ngài sanh ra trong chi phái Giu-đa Hê-bơ-rơ 7:14
Thầy tế lễ không có bằng cớ chứng thực mình thuộc trong gia phổ Lê-vi bị truất khỏi chức tế lễ Exơ 2:62; Nê 7:64
Trong đời Tin Lành phải tránh khỏi sự cãi cọ về gia phổ 1 Ti-mô-thê 1:4; Tít 3:9
Gia phổ làm ví dụ về sách sự sống biên tên các thánh đồ Lu-ca 10:20; Hêb 12:23; Khải 3:5