Tìm kiếm

Tra Từ

GHEN GHÉT JÊSUS CHRIST, Sự


Thế gian ghen ghét Jêsus Christ Giăng 7:7; 15:18
Thế gian ghen ghét Jêsus Christ là vô cớ Thi Thiên 69:4; Giăng 15:25

Sự ghen ghét Jêsus Christ hiệp với:
Sự ghen ghét Đức Chúa TrờIGiăng 15:23-24
Sự ghen ghét dân của Đức Chúa TrờIGiăng 15:18
Kẻ ghen ghét Jêsus Christ sẽ bị hình phạt Thi Thiên 2:2, 9; 21:8-10; 45:5
Kẻ nào có lòng ghen ghét Jêsus Christ ưa thích sự chết Châm Ngôn 8:36
Kẻ ghen ghét Jêsus Christ không thoát khỏi bị hình phạt 1Cô-rinh-tô 15:25; Hêb 10:13, 29
Ví dụ về sự ghen ghét Ma-thi-ơ 21:33-41; Mác 12:1-9; Lu 20:9-16; Lu 19:12-14, 27

Gương chứng về sự ghen ghét:
Những thầy tế lễ cả Ma-thi-ơ 27:1, 20; Lu 22:2
Người Giu-đa Ma-thi-ơ 27:22-23
Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si Ma-thi-ơ 12:14; Mác 3:6; 11:18; Lu 11:53-54