Tìm kiếm

Tra Từ

GÂY DỰNG, Sự


Sự gây dựng được tỏ ra Ê-phê-sô 4:12-16

Sự gây dựng là mục đích về:
Chức vụ của đầy tớ Chúa Ê-phê-sô 4:11-12
Những ân tứ thuộc linh 1Cô-rinh-tô 14:3-5, 12
Quyền năng của đầy tớ Chúa 2Cô-rinh-tô 10:8; 13:10
Sự hiệp nhứt của Hội Thánh trong Jêsus-Christ Ê-phê-sô 4:16
Việc gây dựng được nên bởi Tin Lành Công vụ 20:32
Sự thương yêu làm nên sự gây dựng 1Cô-rinh-tô 8:1; Êph 4:16
Phải vì sự gây dựng mà làm mọi việc 1Cô-rinh-tô 14:26; IICô 12:19; Êph 4:29
Phải tìm kiếm sự gây dựng kẻ khác Rô-ma 15:2; ICô 10:23-24
Phải tìm kiếm sự gây dựng lẫn cho nhau Rô-ma 14:19; 15:2; ITê 5:11
Sự bình an trong Hội Thánh giúp cho sự gây dựng Công vụ 9:31
Những phù ngôn làm hại cho sự gây dựng 1Ti-mô-thê 1:4