Tìm kiếm

Tra Từ

GẤU, CON


Con gấu hay ở trong rừng 2 Các vua 2:24

Tả vẽ con gấu là thú:
Hay ăn thịt Đa-ni-ên 7:5
Hay rình rập Ca thương 3:10
Dữ Amốt 5:19

Con gấu:
Hay chụp người 2 Các vua 2:24; Amốt 5:19
Hay chụp bầy chiên ở trước mặt người chăn 1 Sa-mu-ên 17:34
Rất hung dữ nhứt là khi bị người ta bắt con 2 Sa-mu-ên 17:8; Châm 17:12
Rên siết Ê-sai 59:11
Đa-vít nhờ Đức Chúa Trời giết con gấu 1 Sa-mu-ên 17:36-37

Con gấu làm ví dụ về:
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Ca thương 3:10; Ôs 13:8
Các vua thế gian Châm ngôn 28:15
Nước Mê-đi Đa-ni-ên 7:5
Nước của con thú (Antichrist) Khải huyền 13:2
Tánh của con gấu sẽ đổi ra hiền trong lúc Thiên-hi-niên Ês 11:7