Tìm kiếm

Tra Từ

GÁT, Chi phái


Chi phái Gát là hậu tự của con trai thứ bảy của Gia-cốp Sáng Thế Ký 30:11
Sự dự ngôn về chi phái Gát Sáng Thế Ký 49:19; Phục 33:20-21

Những người của chi phái Gát được lựa chọn để:
Tu bộ dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 1:14
Do thám xứ Ca-na-an Dân Số Ký 13:15
Số dân của chi phái Gát lúc lìa xứ Ê-díp-tô Dân Số Ký 1:24-25
Chi phái Gát làm hậu binh của đoàn quân thứ hai của dân Y-sơ-ra-ên Dân 10:18-20
Chi phái Gát đóng trại phía nam đền tạm ở dưới ngọn cờ của Ru-bên Dân 2:10, 14
Những lễ vật chi phái Gát dâng để khánh thành đền tạm Dân Số Ký 7:42-47
Những họ hàng của chi phái Gát Dân Số Ký 26:15-17
Số dân chi phái Gát khi vào xứ Ca-na-an Dân Số Ký 26:18
Trên núi Ê-banh chi phái Gát dự phần truyền lời rủa sả Phục truyền 27:13
Chi phái Gát xin và được sản nghiệp mình phía bên kia Giô-đanh Dân 32:1-33
Giới hạn của sản nghiệp chi phái Gát Giô-suê 13:24-28
Những thành chi phái Gát xây cất Dân Số Ký 32:34-36
Chi phái Gát giúp việc chinh phục xứ Ca-na-an Giô-suê 4:12-13
Sau việc chinh phục xong rồi chi phái Gát trở về sản nghiệp mình ở phía bên kia sông Giô-đanh Giô-suê 22:9
Chi phái Gát có phần trong sự lập bàn thờ gần mé sông Giô-đanh, là việc khiến cho có sự cãi cọ lớn giữa những chi phái phía bên nầy và phía bên kia sông Giô-đanh Giô 22:10-29
Nhiều người Y-sơ-ra-ên trốn qua chi phái Gát đặng thoát khỏi ách dân Phi-li-tin ISa 13:7
Mười một người chi phái Gát đập bơi qua sông Giô-đanh đặng đến cùng Đa-vít trong đồn tại đồng vắng 1Sử Ký 12:8-15
Có người chi phái Gát đến dự lễ gia miện vua Đa-vít 1Sử Ký 12:37-38
Đa-vít lập những quan cai trị chi phái Gát 1Sử Ký 26:32
Chi phái Gát đắc thắng và cướp giựt dân Ha-ga-rít 1Sử Ký 5:18-22
Chi phái Gát bị vua Ha-xa-ên chinh phục 2Các vua 10:32-33
Chi phái Gát bị vua A-sy-ri bắt làm phu tù 2Các vua 15:29; ISử 5:22, 26
Dân Mô-áp và Am-môn đoạt lấy đất của chi phái Gát Giê-rê-mi 48:18-24; 49:1