Tìm kiếm

Tra Từ

GA-BA-ÔN, Dân


Dân Ga-ba-ôn là hậu tự của dân Hê-vít và dân Am-môn Giô-suê 9:3, 7; IISa 21:2
Dân Ga-ba-ôn rất cường tráng và hiếu chiến Giô-suê 10:2
Các thành của dân Ga-ba-ôn Giô-suê 9:17

Dân Y-sơ-ra-ên:
Bị dân Ga-ba-ôn lừa gạt Giô-suê 9:4-13
Lập hòa cùng dân Ga-ba-ôn Giô-suê 9:15
Dung thứ cho dân Ga-ba-ôn vì cớ thề nguyện với họ Giô-suê 9:18-19
Dùng để đốn củi xách nước cho mình Giô-suê 9:20-27
Dân Ga-ba-ôn bị những vua Ca-na-an hãm đánh Giô-suê 10:1-5
Dân Y-sơ-ra-ên giải cứu dân Ga-ba-ôn Giô-suê 10:6-10
Vua Sau-lơ tìm cách trừ diệt dân Ga-ba-ôn 2Sa-mu-ên 21:2
Vì cớ vua Sau-lơ giết dân Ga-ba-ôn, nên dân Y-sơ-ra-ên bị cơ cẩn trong ba năm liên tiếp 2Sa-mu-ên 21:1
Dân Ga-ba-ôn yêu cầu giết bảy người còn sót lại của nhà Sau-lơ IISa 21:4-9
Địa nghiệp của Nê-thi-nim có lẽ do sự dung thứ dân Ga-ba-ôn mà có ISử 9:2
Khi dân Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn về, cũng có một số dân Ga-ba-ôn về với Nê 7:25