Tìm kiếm

Tra Từ

Ê-ĐÔM, Dân


Dân Ê-đôm:
Là hậu tự của Ê-sau Sáng Thế Ký 36:9
Ở núi Sê-i-rơ Sáng Thế Ký 32:3; Phục 2:4-5

Dân Ê-đôm gọi là:
Con cháu Ê-sau Phục truyền 2:4
Anh của Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 20:14
Ban đầu những trưởng tộc cai trị dân Ê-đôm Sáng Thế Ký 36:15-30, 40-43; Xuất 15:15
Sau dân Ê-đôm có vua cai trị Sáng Thế Ký 36:31-39; Dân 20:14
Trong khi dân Ê-đôm đầu phục Giu-đa, thì có quan trấn thủ cai trị ICác 22:48

Đặc tánh của dân Ê-đôm là:
Khôn ngoan Giê-rê-mi 49:7
Kiêu ngạo và tự thị tự mãn Giê-rê-mi 49:16; Áp 1:3
Mạnh và hung bạo Giê-rê-mi 49:19
Hay trả thù Ê-xê-chiên 25:12
Hay thờ hình tượng 2Sử Ký 25:14, 20
Mê tín sự dị đoan Giê-rê-mi 27:3, 9
Buôn bán nhiều Ê-xê-chiên 27:20

Xứ dân Ê-đôm:
Được ban đặt biệt cho họ Phục truyền 2:5
Màu mỡ phì nhiêu Sáng Thế Ký 27:39
Có núi và đá nhiều Giê-rê-mi 49:16; Mal 1:3
Có đường cái qua lại Dân Số Ký 20:17
Đề phòng chắc chắn Thi Thiên 60:9
Gọi là núi Sê-i-rơ Ê-xê-chiên 35:2
Gọi là núi Ê-sau Áp-đia 1:21
Gọi là Đu-ma Ê-sai 21:11
Gọi là xứ Y-đu-mê Mác 3:8
Gọi là đất Ê-đôm Ê-sai 34:6
Gọi là Ê-đôm Ê-sai 63:1

Những thành của dân Ê-đôm là:
Đin-ha-ba hay là Đê-đan Sáng Thế Ký 36:32; Giê 49:8
A-vít Sáng 36:35
Ba-u Sáng 36:39
Bốt-ra Giê-rê-mi 49:22; Amốt 1:12
Thê-man Giê-rê-mi 49:7; Êxê 25:13
Ê-xi-ôn-Ghê-be 1Các vua 9:26
Dân Ê-đôm làm thù nghịch không thôi của dân Y-sơ-ra-ên Ê-xê-chiên 35:5
Đức Chúa Trời cấm dân Y-sơ-ra-ên không được gớm ghiếc dân Ê-đôm Phục 23:7
Đức Chúa Trời không cho dân Y-sơ-ra-ên xâm phạm cướp giựt dân Ê-đôm Phục 2:4, 6; IISử 20:10
Con cháu dân Ê-đôm sanh về đời thứ ba được phép vào hội chúng Y-sơ-ra-ên Phục 23:8
Dân Ê-đôm không khứng cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua bờ cõi mình Dân 20:21; Quan 11:17
Vua Sau-lơ giao chiến với dân Ê-đôm 1Sa-mu-ên 14:47
Vua Đa-vít chinh phục dân Ê-đôm 2Sa-mu-ên 8:14; ISử 18:11, 13
Giô-áp và A-bi-sai chém giết dân Ê-đôm 1Các vua 11:16; ISử 18:13
Vua dân Ê-đôm trốn qua xứ Ê-díp-tô 1Các vua 11:17-19
Dân Ê-đôm kết đồng minh với thù nghịch của Y-sơ-ra-ên mà tranh chiến với Giô-sa-phát 2Sử Ký 20:10-11; Thi 83:4-6
Dân Ê-đôm bị đánh bại cách siêu nhiên 2Sử Ký 20:20-27
Nhằm đời vua Giô-ram dân Ê-đôm phản nghịch 2Các vua 8:20-22; IISử 21:8-10
Vua A-ma-xia bắt dân Ê-đôm phải đầu phục lại 2Các vua 14:7, 10; IISử 25:11-12
Dân Giu-đa bị tà thần dân Ê-đôm dụ hoặc và bị Đức Chúa Trời đoán phạt IISử 25:14-15, 20
Dân Ê-đôm phản loạn cùng vua A-cha 2Sử Ký 28:17
Ba-by-lôn phù trợ dân Ê-đôm mà đánh Giu-đa Thi Thiên 137:7-8; Áp 1:10-11

Các lời dự ngôn về dân Ê-đôm:
Phải phục dân Y-sơ-ra-ên Sáng Thế Ký 25:23; 27:29, 37
Sẽ phản loạn cùng Y-sơ-ra-ên Sáng Thế Ký 27:40
Dân Y-sơ-ra-ên chinh phục xứ của dân Ê-đôm Dân Số Ký 24:18; Áp 1:17, 19
Sẽ bị đoán phạt như các dân ngoại bang khác Giê-rê-mi 9:26; 25:15-27; Êxê 32:29
Sẽ bị đoán phạt vì bắt bớ dân Y-sơ-ra-ên Ê-sai 34:5-8; 63:1-4; Ca 4:21; Êxê 25:13-14; Amốt 1:11-12; Áp 1:10, 15
Dân Ê-đôm sẽ bị dân Giu-đa tiêu diệt Áp-đia 1:18
Đất dân Ê-đôm sẽ bị hoang vu Ê-sai 34:9-17; Êxê 35:7-15
Đức Chúa Trời dùng vua Ba-by-lôn đoán phạt dân Ê-đôm Giê-rê-mi 27:3-6
Đức Chúa Trời cũng dùng dân Y-sơ-ra-ên đoán phạt dân Ê-đôm Ê-xê-chiên 25:14; Áp 1:18
Sự hủy phá dân Ê-đôm sẽ khiến cho người ta lấy làm lạ Giê-rê-mi 49:17, 21
Tương lai dân Ê-đôm phải đầu phục dân Y-sơ-ra-ên Ê-sai 11:14; Amốt 9:12

Những người có danh tiếng của dân Ê-đôm:
Đô-ê ISa 22:18
Ha-đát 1Các vua 11:14, 19
Ê-li-pha Gióp 2:11