Tìm kiếm

Tra Từ

Ê-PHÓT


Ê-phót là biểu hiệu của chức tế lễ Ô-sê 3:4
Thầy tế lễ thượng phẩm mặc ê-phót 1 Sa-mu-ên 2:28; 14:3
Thầy tế lễ thường cũng mặc ê-phót 1 Sa-mu-ên 22:18
Người nào phục sự Đức Chúa Trời cũng mặc ê-phót 1 Sa-mu-ên 2:18; IISa 6:14
Ê-phót bằng vải gai mịn 1 Sa-mu-ên 2:18; IISa 6:14

Ê-phót của thầy tế lễ thượng phẩm:
Chế theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 28:4
Bằng vật liệu dân sự dâng lên Xuất Ê-díp-tô 25:4, 7
Chế bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm v.v...Xuất Ê-díp-tô 28:6; 39:2-3
Có hai viên bích ngọc có khắc tên mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, cột vào hai đai vai để đeo Xuất Ê-díp-tô 28:7, 9, 12; 39:3, 6-7
Có một đai bằng kim tuyến, chỉ tím v.v...Xuất Ê-díp-tô 28:8
Cũng cột bảng đeo ngực vào Xuất Ê-díp-tô 28:25-28; 39:20-21
Mặc ở ngoài cái áo dài Xuất Ê-díp-tô 28:31; Lê 8:7
Cột đai nó vào lưng Lê-vi 8:7
Thầy tế lễ thượng phẩm phải dùng ê-phót khi người ta hỏi thăm ý chỉ của Đức Chúa Trời 1 Sa-mu-ên 23:6, 9-12; 30:7-8
Cũng có những thầy tế lễ thờ tà thần hay dùng ê-phót Các quan xét 8:27; 17:5; 18:14
Tại phạm tội mà dân Y-sơ-ra-ên mất ê-phót Ô-sê 3:4