Tìm kiếm

Tra Từ

Ê-DÍP-TÔ (Ai-cập)


Dân Ê-díp-tô là hậu tự của Mích-ra-im Sáng thế 10:6, 13-14
Giới hạn của Ê-díp-tô Ê-xê-chiên 29:10

Ê-díp-tô:
Một xứ hạn hán Phục truyền 11:10-11
Đượm nhuần bởi nước sông Ni-lơ Sáng thế 41:1-3; Xuất 1:22
Thường bị nước sông Ni-lơ tràn ngập khắp xứ A-mốt 8:8
Thường bị những bịnh truyền nhiễm Phục truyền 7:15; 28:27, 60
Có khi Ê-díp-tô bị đói kém Sáng thế 41:30
Ê-díp-tô được gọi là:
Nhà nô lệ Xuất Ê-díp-tô 13:3, 14; Phục 7:8
Phương nam Giê-rê-mi 13:19; Đa 11:14, 25
Ra-háp Thi thiên 87:4; 89:10
Si-hô Ês 23:3
Xứ Cham Thi thiên 105:23; 106:22
Ê-díp-tô có danh tiếng về:
Sự màu mỡ Sáng thế 13:10; 45:18
Sự giàu có Hê-bơ-rơ 11:26
Sự khôn ngoan 1 Các vua 4:30; Công 7:22
Ngựa tốt 1 Các vua 10:28-29
Vải gai mịn Ê-sai 19:9-10; Êxê 27:7
Mền đủ sắc Châm ngôn 7:16
Sự buôn bán Sáng thế 41:57; Êxê 27:7
Dân Ê-díp-tô theo bái vật giáo Xuất Ê-díp-tô 12:12; Dân 33:4; Ês 19:1
Dân Y-sơ-ra-ên buông theo bái vật giáp của Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 32:4; Êxê 20:8
Dân Ê-díp-tô làm phù chú và tà thuật Xuất Ê-díp-tô 7:11-12, 22; 8:7
Những vua cai trị Ê-díp-tô lấy hiệu Pha-ra-ôn Sáng thế 12:14-15; 40:1-2; Xuất 1:8, 22
Pha-ra-ôn có khi lập quan tổng đốc cai trị xứ Ê-díp-tô Sáng thế 41:41-44
Ê-díp-tô có triều thần, quan trưởng và mưu sĩ Sáng thế 12:15; Ês 19:11

Cường quốc Ê-díp-tô:
Rất kiêu ngạo Ê-xê-chiên 29:3; 30:6; 32:12
Có sức mạnh Ê-sai 30:2-3
Ham hố đi chinh phục Giê-rê-mi 46:8
Bất trung thất tín Ê-sai 36:6; Êxê 29:6-7

Dân Ê-díp-tô:
Mê dị đoan Ê-sai 19:3
Tiếp khách ngoại quốc tử tế Sáng thế 47:5-6; ICác 11:18
Thường làm sui với khách lạ Sáng thế 21:21; ICác 3:1; 11:19; ISử 2:34-35
Gớm ghê kẻ chăn súc vật Sáng thế 46:34
Gớm ghê lễ hi-sinh bằng súc vật Xuất Ê-díp-tô 8:26
Được phép vào hội Đức Chúa Trời Phục truyền 23:8
Dân Y-sơ-ra-ên chẳng nên gớm ghê người Ê-díp-tô Phục truyền 23:7
Cách tiếp đãi trong Ê-díp-tô Sáng thế 43:32-34
Đồ ăn của xứ Ê-díp-tô Dân số 11:5
Cách xông thuốc xác chết trong Ê-díp-tô Sáng thế 50:3
Khách lạ thường đến kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô Sáng thế 12:10; 47:4; ICác 11:17, 40; IICác 25:26; Mat 2:12-13

Quân binh Ê-díp-tô:
Được tả vẽ ra Xuất Ê-díp-tô 14:7-9
Bị hủy diệt trong biển Đỏ Xuất Ê-díp-tô 14:23-28
Chiếm lấy và thiêu đốt Ghê-xe 1 Các vua 9:16
Lên cướp lấy Giê-ru-sa-lem trong đời Rô-bô-am 1 Các vua 14:25-26
Xông hãm Sy-ri và giết Giô-si-a 2 Các vua 23:29
Đánh vua Giô-a-cha, bắt xứ Giu-đa cống thuế 2 Các vua 23:31-35
Nước Giu-đa cầu viện Ê-díp-tô lúc phản loạn cùng vua Ba-by-lôn Êxê 17:15; Giê 37:5, 7
Đức Chúa Trời dự ngôn về dân Y-sơ-ra-ên phải xuống Ê-díp-tô Sáng 15:13
Lịch sử Gia-cốp và con trai người tại xứ Ê-díp-tô Sáng thế 37:1-50:26
Dân Y-sơ-ra-ên tại Ê-díp-tô càng ngày càng bị hà hiếp thêm Xuất Ê-díp-tô 1:1-14
Dân Ê-díp-tô giết các con trai Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 1:15-22
Lịch sử Môi-se và sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 2:14

Lời tiên tri về Ê-díp-tô:
Dân sự bị run rẩy và lòng tan chảy Ê-sai 19:1, 16-17
Sự giả dối của thần tượng, mưu sĩ và quan trưởng Ê-díp-tô Ê-sai 19:3, 11-14
Cả huê lợi khắp nước bị hư hại hết Ê-sai 19:5-10
Sự nổi loạn Ê-sai 19:2
Quân binh bị Ba-by-lôn hủy diệt Giê-rê-mi 46:2-12
Ba-by-lôn xông hãm vào xứ Ê-díp-tô Giê-rê-mi 46:13, 24; Êxê 32:11
Quyền thế bị hủy phá Ê-xê-chiên 30:24-25
Các thành bị hủy diệt Ê-xê-chiên 30:14-18
Các thần tượng bị hủy diệt Giê-rê-mi 43:12-13; 46:25; Êxê 30:13
Đức Chúa Trời cho vua Ba-by-lôn cướp giựt Ê-díp-tô để làm phần thưởng về công việc đánh đổ Ty-rơ Ê-xê-chiên 29:18-20
Dân Ê-díp-tô bị làm phu tù Ê-sai 20:4; Giê 46:19, 24, 26; Êxê 30:4
Ê-díp-tô bị hủy diệt và hoang vu trong 40 năm Ê-xê-chiên 29:8-12; 30:12; 32:15
Kẻ kết đồng minh với Ê-díp-tô cũng đồng bị phạt cùng nó Ê-xê-chiên 30:4, 6
Dân Giu-đa buông theo sự thờ hình tượng của Ê-díp-tô đồng bị hình phạt với nó Giê 44:7-28
Khi Ê-díp-tô bị đánh đổ, thì khiến cho các dân kinh khủng Ê-xê-chiên 32:9-10
Sẽ làm một nước yếu hèn mãi Ê-xê-chiên 29:15
Jêsus Christ được gọi ra khỏi Ê-díp-tô Ô-sê 11:1; Mat 2:15
Sẽ ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời Ê-sai 19:18-20
Sẽ đồng hưởng phước của dân Y-sơ-ra-ên Ê-sai 19:23-25
Ví dụ tiên tri về sự phá hủy Ê-díp-tô Giê-rê-mi 43:9-10; Êxê 30:21-22; 32:4-6