Tìm kiếm

Tra Từ

ĐUI MÙ THUỘC LINH, Sự


Thích nghĩa sự đui mù thuộc linh 1Cô-rinh-tô 2:14; Êph 4:18
Sự đui mù là sự kết quả của tội lỗi Ma-thi-ơ 6:23; Lu 11:34; Giăng 3:19-20; IGiăng 2:11

Sự đui mù thuộc linh do nơi:
Sự bội nghịch cùng Đức Chúa Trời mà ra Ê-xê-chiên 12:2; Rô 10:21; 11:8, 10
Sự không chịu làm sáng danh Đức Chúa Trời mà ra Rô-ma 1:21
Lòng không chịu tin mà ra Công vụ 28:24, 27; Rô 10:16; 11:8, 10
Sự cứng lòng rắn dạ mà ra Công vụ 28:27; Rô 11:7-8; Êph 4:18

Sự đui mù thuộc linh lại kết quả:
Sự không tin Giăng 12:39-40; IICô 4:3-4
Sự tự xưng mình là công nghĩa Ma-thi-ơ 23:19, 26; Khải 3:17
Sự tối tăm thuộc linh và tội lỗi Ma-thi-ơ 6:23; Lu 11:34
Đủ thứ sự xấu xa Rô-ma 1:21, 24; Êph 4:17-19
Sự thiếu sự thánh sạch và tình thương yêu minh chứng mình bị sự đui mù thuộc linh IGiăng 1:6-7; 2:9, 11
Sự đui mù thuộc linh là công việc của ma quỉ 2Cô-rinh-tô 4:4
Lời cảnh cáo về sự đui mù thuộc linh Ma-thi-ơ 6:23; Lu 11:35; Êph 5:8
Tự mình muốn đui mù thuộc linh là một cớ xui mình phải bị phán xét Giăng 3:19; 15:241:5, 10; 8:24
Kẻ hầu việc Chúa mà bị đui mù thuộc linh rất nguy hiểm cho mình và cả tín đồ nữa Ês 56:10; Mat 15:14; 23:16; Lu 6:39
Kẻ gian ác vẫn bị sự đui mù thuộc linh Thi Thiên 82:5; Châm 4:19; Ês 42:18, 20; 59:10; Giê 5:21; Êxê 12:2; Êph 4:18; IIPhi 1:9
Sự đui mù thuộc linh của kẻ ác là một sự tự ý họ muốn Thi Thiên 82:5; Êxê 12:2; Giăng 1:5; 3:19; Công 28:27; Rô 1:19, 21; IIPhi 3:5
Sự đui mù thuộc linh của kẻ cố phạm là một sự án phạt của Đức Chúa Trời Phục 28:28-29; ICác 22:23; Thi 69:23; Châm 20:20; Ês 6:9-10; 29:10; 44:18; Sô 1:17; Mat 13:13-15; Mác 4:12; Lu 8:10; Giăng 9:39; 12:40; Rô 11:8, 10; IICô 3:13-14
Lời hứa giải cứu khỏi sự đui mù thuộc linh Ê-sai 29:18; 42:16; IICô 3:16
Chỉ một mình Christ có thể cứu khỏi sự đui mù thuộc linh Ê-sai 42:6-7; Lu 4:19; Giăng 8:12; 9:39; 12:35, 46; 2Cô-rinh-tô 3:14; 4:6
Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus-Christ sai các đầy tớ Ngài để làm tan mất sự đui mù thuộc linh Ma-thi-ơ 5:14-16; Công 26:18; IICô 4:6
Các tín đồ được cứu khỏi sự đui mù thuộc linh Ma-thi-ơ 13:16; Mác 4:11; Lu 8:10; Giăng 8:12; Êph 5:8; Cô 1:13; ITê 5:4-5; IPhi 2:9
Phải cầu nguyện Chúa giữ mình khỏi sự đui mù thuộc linh Thi Thiên 13:3; 119:18; Êph 1:18
Ví dụ về kẻ được cứu khỏi sự đui mù thuộc linh Ma-thi-ơ 11:5; Giăng 9:7, 11, 25; Công 9:18; Khải 3:18

Gương chứng về sự đui mù thuộc linh:
Y-sơ-ra-ên Rô-ma 11:25; IICô 3:15
Thầy thông giáo và người Pha-ri-si Ma-thi-ơ 23:16, 24
Hội Thánh Lao-đi-xê Khải Huyền 3:17