Tìm kiếm

Tra Từ

ĐÔNG, MÙA


Đức Chúa Trời làm nên mùa đông Thi Thiên 74:17
Nhờ giao ước của Đức Chúa Trời mỗi năm có mùa đông Sáng Thế Ký 8:22
Ám chỉ về sự lạnh lẽo của mùa đông Châm Ngôn 20:4; cũng xem Giăng 10:22

Mùa đông bất tiện cho:
Sự đi đường Ma-thi-ơ 24:20; IITim 4:21
Đi qua biển Công vụ 27:9-12
Tàu đi biển thường đậu ở cảng trong mùa đông Công vụ 27:12; 28:11
Mùa đông dân Giu-đa ở nhà đặc biệt Giê-rê-mi 36:22; Amốt 3:15
Mùa đông làm ví dụ về thời kỳ nguội lạnh thuộc linh Nhã Ca 2:11