Tìm kiếm

Tra Từ

ĐỘNG ĐẤT, CƠN


Đảo và núi thường bị cơn động đất Thi Thiên 114:4, 6; Khải 6:14; 16:18, 20

Cặp theo động đất thường có:
Hỏa sơn phun lên Thi Thiên 104:32; Na 1:5
Đất và biển chuyển động kịch liệt 2Sa-mu-ên 22:8; Thi 18:7, 15; 46:3
Đất bị nứt ra Dân Số Ký 16:31-32
Núi bị biến đổi Thi Thiên 46:2; Xa 14:4
Đá lớn bị bể ra Ma-thi-ơ 27:51

Cơn động đất bày tỏ ra:
Quyền năng của Đức Chúa Trời Gióp 9:6; Hêb 12:26
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thi Thiên 68:7-8; 114:7
Sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời Thi Thiên 18:7; 60:2; Ês 13:13
Cơn động đất thường khiến loài người sợ hãi Dân Số Ký 16:34; Xa 14:5; Mat 27:54; Khải 11:13

Những cơn động đất nói đến trong Kinh Thánh:
Tại núi Si-na-i Xuất Ê-díp-tô 19:18
Trong đồng vắng Dân Số Ký 16:31-32
Tại trại quân của dân Phi-li-tin 1Sa-mu-ên 14:15
Khi Ê-li trốn khỏi mặt Giê-sa-bên 1Các vua 19:11
Nhằm đời trị vì vua Ô-xia A-mốt 1:1; Xa 14:5
Ngày Chúa Jêsus-Christ chịu chết Ma-thi-ơ 27:51
Ngày Chúa Jêsus-Christ sống lại Ma-thi-ơ 28:2
Tại thành Phi-líp Công vụ 16:26
Dự ngôn về cơn động đất có ngay trước sự phá hủy Giê-ru-sa-lem Mat 24:7; Lu 21:11
Dự ngôn về cơn động đất sẽ có khi Christ tái lâm Xa-cha-ri 14:4

Cơn động đất làm ví dụ về:
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Ê-sai 24:19-20; 29:6; Giê 4:24; Khải 8:5
Sự đánh đổ các nước A-mốt 2:6, 21; Khải 6:12-13; 16:18-19