Tìm kiếm

Tra Từ

ÂN TỨ CỦA THÁNH LINH

Ân tứ của Thánh Linh đã được hứa trước Ê-sai 35:4-6; Giô-ên 2:28-29; Công vụ 2:16, 18

Ân tứ của Thánh Linh khác nhau Rô-ma 12:6; ICô 12:4-6

Ân tứ của Thánh Linh được kể số ra trong Rô-ma 12:6; ICô 12:8-11, 28-30

Ân tứ của Thánh Linh là tạm thời ICô 13:8

Christ đã nhận lãnh ân tứ của Thánh Linh Ma-thi-ơ 12:28; Công vụ 10:38

Ân tứ của Thánh Linh đổ xuống ngày lễ ngũ tuần Công vụ 2:1-4

Ân tứ của Thánh Linh được truyền lại:

Bởi Christ Thi thiên 68:18; Ê-phê-sô 4:8, 11; Công vụ 2:33

Bởi Christ cho môn đồ Ma-thi-ơ 10:1, 20; Mác 3:14-15; 6:7; Lu-ca 9:1

Tùy theo ý chỉ của Chúa ICô 12:11; Hê-bơ-rơ 2:4

Bởi các sứ đồ Công vụ 8:14-17; 19:6; Rô-ma 1:11

Bởi sự giảng Tin Lành Công vụ 10:44-46

Bởi sự cầu nguyện Công vụ 4:25-31

Bởi sự đặt tay Công vụ 8:17; 19:6; 1 Ti-mô-thê 4:14; 2 Ti-mô-thê 1:6

Để chứng quyết đạo Tin Lành Mác 16:20; Công vụ 14:3; Rô-ma 15:19; Hê-bơ-rơ 2:4

Để gây dựng Hội Thánh ICô 12:7; 14:12-13, 22, 26

Để khiến cho kẻ không tin hối cải ICô 14:22

Phải ước ao ân tứ của Thánh Linh thì mới được ICô 12:31; 14:1, 39

Không nên bỏ quên ân tứ của Thánh Linh 1 Ti-mô-thê 4:14; 2 Ti-mô-thê 1:6

Không nên khinh dể ân tứ của Thánh Linh 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20

Không thể mua ân tứ của Thánh Linh bằng tiền bạc Công vụ 8:18-20

Nếu không có tình yêu thương thì ân tứ của Thánh Linh không ra gì ICô 13:1-2

Những kẻ dụ dỗ và Christ giả sẽ kiếm thế bắt chước theo ân tứ của Thánh Linh Ma-thi-ơ 24:24; Mác 13:22; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Khải huyền 13:13-14; 19:20

Gương chứng về ân tứ của Thánh Linh:

Các sứ đồ Công vụ 2:2-4

Dân ngoại Công vụ 10:44-46

Tín đồ tại Ê-phê-sô Công vụ 19:2-6

Phao-lô ICô 14:18