Tìm kiếm

Tra Từ

ĐÓI KÉM, CƠN


Đức Chúa Trời khiến cơn đói kém đến Thi Thiên 105:16
Cơn đói kém lắm khi giáng đến vì có tội Lê-vi Ký 26:21, 26; Ca 4:4-6
Cơn đói kém thuộc trong bốn sự đoán phạt nặng nề của Đức Chúa Trời Êxê 14:21

Cơn đói kém tại vì:
Đức Chúa Trời không ban phước cho đất sanh sản Ô-sê 2:8-9; Aghê 1:6
Trời không mưa 1Các vua 17:1; Giê 14:1-4; Amốt 4:7
Hột giống bị hư nát trong đất Giô-ên 1:17
Cào-cào và châu chấu ăn hết Phục truyền 28:38, 42; Giôên 1:4
Gió nóng và sâu lúa ăn phá A-mốt 4:9; Aghê 2:17
Quân thù nghịch phá hủy Phục truyền 28:33, 51
Cơn đói kém hành hại xứ lâu ngày Sáng Thế Ký 41:27; IICác 8:1-2
Cơn đói kém lắm khi lớn Sáng Thế Ký 12:10; ICác 18:2; Giê 52:6

Gọi cơn đói kém bằng:
Cất lấy chói và gậy Ê-sai 3:1
Làm cho răng sạch A-mốt 4:6
Bắn tên độc của sự đói kém Ê-xê-chiên 5:16
Cơn đói kém thường cặp theo giặc giã Giê-rê-mi 14:15; 29:18
Cơn đói kém thường có dịch lệ theo sau Giê-rê-mi 42:17; Êxê 7:15; Mat 24:7

Những đồ người ta ăn trong cơn đói kém là:
Dây rừng leo 2Các vua 4:39-40
Thịt con lừa 2Các vua 6:25
Phân tro 2Các vua 6:25; Ca 4:5
Thịt người Lê-vi Ký 26:29; IICác 6:28-29
Trong cơn đói kém người ta bán bánh lường cân Ê-xê-chiên 4:16
Cơn đói kém cũng làm đau đớn cho loài thú Giê-rê-mi 14:5-6

Cơn đói kém khiến cho người ta bị:
Rét tiêu đi Phục truyền 32:24
Da đen và nóng như lò lửa Ca Thương 4:8; 5:10
Buồn thảm, than khóc Giô-ên 1:11-13
Hao mòn Sáng Thế Ký 47:13; Ca 4:8; Êxê 4:17
Chết IICác 7:4; Giê 11:22
Trong cơn đói kém Đức Chúa Trời dự bị đồ ăn cho dân sự Ngài 1Các vua 17:4-9; Gióp 5:20; Thi 33:19; 37:19

Những cơn đói kém Kinh Thánh nói đến là:
Trong đời Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 12:10
Trong đời Y-sác Sáng Thế Ký 26:1
Trong đời Giô-sép Sáng Thế Ký 41:53-56
Trong đời các quan xét Ru-tơ 1:1
Trong đời trị vì Đa-vít 2Sa-mu-ên 21:1
Trong đời trị vì A-háp 1Các vua 17:1; 18:5
Trong đời Ê-li-sê 2Các vua 4:38
Trong đời Giê-rê-mi Giê-rê-mi 14:1
Khi thành Sa-ma-ri bị vây 2Các vua 6:25
Khi thành Giê-ru-sa-lem bị vây 2Các vua 25:3
Sau khi dân Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn trở về Nê-hê-mi 5:3
Trong đời Cơ-lốt Công vụ 11:28
Trong khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy Ma-thi-ơ 24:7
Ê-li-sê dự ngôn về bảy năm đói kém 2Các vua 8:1
Khi dân Giu-đa được trở về bổn xứ về sau sẽ chẳng còn bị đói kém nữa Êxê 36:29-30

Cơn đói kém làm ví dụ về:
Sự thiếu lời Đức Chúa Trời A-mốt 8:11-12
Sự phá hủy hình tượng Sô-phô-ni 2:11