Tìm kiếm

Tra Từ

ĐÈN ĐUỐC, NGỌN


Cái mục đích của ngọn đèn đuốc 2Phi-e-rơ 1:19
Ngọn đèn đuốc thắp và sáng Giăng 5:35
Dùng dầu để thắp Ma-thi-ơ 25:3, 8
Dầu của ngọn đèn đuốc đem theo trong bình Ma-thi-ơ 25:4
Có khi dùng ống dẫn dầu lên ngọn đèn đuốc Xa-cha-ri 4:2
Cần phải sửa soạn ngọn đèn đuốc cho sẵn luôn Ma-thi-ơ 25:7

Dùng ngọn đèn để:
Soi sáng trong đền tạm Xuất Ê-díp-tô 25:37
Soi sáng phòng trong nhà Công vụ 20:8
Soi đường cho xe giặc chạy ban đêm Na-hum 2:3-4
Soi sáng cho đám cưới đi đường Ma-thi-ơ 25:1
Soi đường cho kẻ đi ban đêm Giăng 18:3
Lắm khi suốt đêm chẳng tắt ngọn đèn đuốc Châm Ngôn 31:18
Ngọn đèn đuốc dựng trên chân đặng soi sáng cho mọi người trong nhà Mat 5:15
Ám chỉ về phong tục người A-rạp dùng ngọn đèn đuốc để soi sáng nhà trại mình Gióp 29:3-4
Có khi ngọn đèn đuốc bằng đuốc trong bình gốm Các Quan Xét 7:16

Ngọn đèn đuốc làm ví dụ về:
Lời của Đức Chúa Trời Thi Thiên 119:105; Châm 6:23
Sự vô sở bất tri của Christ Đa-ni-ên 10:6; Khải 1:14
Các ân huệ sung mãn của Thánh Linh Khải Huyền 4:5
Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Ê-sai 62:1
Đức Chúa Trời chỉ dẫn đường cho mình 2Sa-mu-ên 22:29; Thi 18:28
Sự vinh hiển của vị Chê-ru-bin Ê-xê-chiên 1:13
Linh tánh của loài người Châm Ngôn 20:27
Đầy tớ của Chúa Giăng 5:35
Vua chúa khôn ngoan 2Sa-mu-ên 21:17
Sự đoán phạt nghiêm nhặt Khải Huyền 8:10
Kẻ kế vị vua 1Các vua 11:36; 15:4
Sự hư hoại của kẻ ác (ngọn đèn bị tắt) Gióp 18:5-6; 21:7; Châm 13:9
Sư hư hoại trọn sạch của kẻ rủa cha mẹ mình (ngọn đèn bị tắt) Châm 20:20