Tìm kiếm

Tra Từ

ĐỀN THỜ THỨ HAI


Đền thờ thứ hai được cất lại trên nền của đền thờ thứ nhứt Exơ 2:68 v.v..

Vua Si-ru:
Theo lời dự ngôn phải xây cất lại đền thứ hai Ê-sai 44:28
Ra sắc chỉ xây cất đền thờ thứ hai Exơ 1:1-2; 6:3
Cho phép dân Giu-đa trở về Giê-ru-sa-lem để xây cất đền thờ thứ hai Exơ 1:3
Cấp phát tài liệu để xây cất đền thờ thứ hai Exơ 6:4
Bảo dân bổn xứ, phải tiếp trợ dân Giu-đa về việc xây cất đền thờ thứ hai Exơ 1:4
Trả lại những khí dụng của đền thờ thứ nhứt Exơ 1:7-11; 6:5
Việc xây cất đền thờ thứ hai chưa xong thì dân Giu-đa đã lập lại cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời Exơ 3:1-6
Vật liệu xây cất đền thờ thứ hai phải mua ở Ty-rơ và Si-đôn Exơ 3:7
Dân Giu-đa bắt đầu xây cất đền thờ thứ hai nhằm năm thứ hai tháng hai sau khi họ ở Ba-by-lôn trở về Exơ 3:8
Lễ trọng thể khi lập cái nền của đền thờ thứ hai Exơ 3:9-11
Thước tấc của đền thờ thứ hai Exơ 6:3-4
Sự buồn rầu của kẻ đã thấy đền thờ thứ nhứt Exơ 3:12; Aghê 2:3
Sự vui mừng của kẻ không có thấy đền thờ thứ nhứt Exơ 3:13

Dân Sa-ma-ri:
Muốn đồng công xây cất đền thờ thứ hai với dân Giu-đa Exơ 4:1-2
Không được phép giúp việc xây cất đền thờ thứ hai Exơ 4:3
Lập mưu đặng ngăn trở dân Giu-đa xây cất đền thờ thứ hai Exơ 4:4-5
Viết thơ yêu cầu vua Ạt-ta-xét-xe Smerdis ngăn cấm sự xây cất đền thờ thứ hai Exơ 4:6-16
Làm cho việc xây cất đền thờ thứ hai phải đình lại trong 15 năm Exơ 4:24

Dân Giu-đa:
Bị Đức Chúa Trời trách móc vì trễ nải xây cất đền thờ thứ hai Aghê 1:1-5
Bị phạt vì không bền lòng xây cất đền thờ thứ hai A-mốt 1:6, 9-11
Được Đức Chúa Trời khích lệ xây cất đền thờ thứ hai A-mốt 1:8; 2:19; Xa 8:9
Xô-rô-ba-bên và Giê-sua khởi sự lại việc xây cất đền thờ thứ hai Exơ 5:2
Tiên tri Xa-cha-ri nói trước rằng Xô-rô-ba-bên sẽ cất xong đền thờ thứ hai Xa 4:4-10
Dự ngôn về sự vinh quang tương lai của đền thờ thứ hai A-mốt 2:7-9
Tát-tê-nai viết thơ tâu lên vua Đa-ri-út để hỏi thăm vua có ra lịnh cho phép xây cất đền thờ thứ hai không Exơ 5:3-17
Vua Đa-ri-út tìm thấy sắc chỉ của Si-ru và tái lịnh chuẩn hứa Exơ 6:1-2, 6-12
Đền thờ cất xong vào ngày mồng ba tháng mười hai năm thứ sáu của đời trị vì Đa-ri-út Exơ 6:15
Dân Giu-đa giữ lễ khánh thành đền thứ hai rất vui mừng Exơ 6:16-18
Vua Hê-rốt dùng 46 năm mà tu bổ và trang sức đền thờ thứ haIGiăng 2:20
Đền thờ thứ hai mà Hê-rốt tu bổ lại rất đẹp đẽ và rực rỡ Mác 13:1; Lu 21:5; Giăng 2:20
Có một cửa đền thờ thứ hai gọi là Cửa Đẹp Công vụ 3:2
Cửa hiên của Sa-lô-môn ở trong đền thờ thứ haIGiăng 10:23; Công 3:11
Christ:
Phải hiện ra trong đền thờ thứ hai A-mốt 2:7 sánh với Mal 3:1
Được dâng lên cho Đức Chúa Trời tại đền thờ thứ hai Lu-ca 2:22, 27
Được đem lên trên nóc đền thờ thứ hai cách siêu nhiên Ma-thi-ơ 4:5; Lu 4:9
Nhiều phen dạy dỗ trong đền thờ thứ hai Mác 14:49
Làm sạch đền thờ thứ hai lúc Ngài khởi sự làm chức vụ Giăng 2:15-17
Làm sạch đền thờ thứ hai ít ngày trước khi bị khổ hại Ma-thi-ơ 21:12-13
Nói trước đền thờ thứ hai sẽ bị phá hủy Ma-thi-ơ 24:2; Mác 13:2; Lu 21:6
Khi Christ chịu chết thì bức màn của đền thờ thứ hai bị xé Ma-thi-ơ 27:51
Ám chỉ về sân dân ngoại bang phân biệt với sân dân Giu-đa trong đền thờ thứ hai Êph 2:13-14
Người ngoại bang không được phép vào sân phía trong cửa đền thờ thứ hai Công 21:27-30

Dân Giu-đa:
Cầu nguyện ở ngoài đương khi thầy tế lễ xông hương ở trong đền thờ thứ hai Lu 1:10; cũng xem Lu-ca 18:10
Kể kẻ nói nghịch đền thờ đều là phạm thượng Ma-thi-ơ 26:61; Công 6:13; 21:28
Bán bò, v.v..mà làm ô uế đền thờ Giăng 2:14
Dự ngôn về sự làm ô uế đền thờ Đa-ni-ên 9:27; 11:31
Sau khi Antioche Epiphane làm ô uế đền thờ thứ hai thì Giu-đa Ma-ca-bê làm sạch và biệt riêng ra thánh lạIGiăng 10:22
Quân La-mã làm ô uế lại và phá hủy đền thờ thứ hai Đa-ni-ên 9:27; Mat 24:2, 15