Tìm kiếm

Tra Từ

ĐỀN THỜ THỨ NHỨT


Đền thờ thứ nhứt được lập trên núi Mô-ri-a tại chỗ đạp lúa của Ọt-nan ISử 21:28-30; 22:1; IISử 3:1
Rất muốn cất đền thờ thứ nhứt 2 Sa-mu-ên 7:2; ISử 22:7; 29:3; Thi 132:2-5
Không được cất đền thờ thứ nhứt vì cớ chinh chiến nhiều 2 Sa-mu-ên 7:5-9; ICác 5:3; ISử 22:8
Nhờ tiên tri Na-than mà biết Đức Chúa Trời không cho phép cất đền thờ thứ nhứt IISa 7:12-13; ISử 17:12
Dự bị vật liệu để cất đền thờ thứ nhứt 1 Sử ký 22:2-5, 14-16; 29:2-5
Bảo Sa-lô-môn, con mình, hãy cất đền thờ thứ nhứt 1 Sử ký 22:6-7, 11
Chúa ban cho Sa-lô-môn lòng trọn vẹn để cất đền thờ thứ nhứt ISử 29:19
Truyền dặn cho các quan trưởng mình hãy giúp Sa-lô-môn cất đền thờ thứ nhứt ISử 22:17-19
Dân sự tình nguyện dâng lễ vật để cất đền thờ thứ nhứt 1 Sử ký 29:6-9

Vua Sa-lô-môn:
Định cất đền thờ thứ nhứt 2 Sử ký 2:1
Chịu mạng của vua cha mà cất đền thờ thứ nhứt 1 Sử ký 22:6-13
Dùng những người ngoại quốc vào việc cất đền thờ thứ nhứt 2 Sử ký 2:2, 17-18; ICác 5:15
Xin Hi-ram tiến cử cho một người khéo làm đốc công trong việc cất đền thờ thứ nhứt IISử 2:7, 13-14
Dùng ba vạn người Y-sơ-ra-ên trong việc cất đền thờ thứ nhứt ICác 5:13-14
Mua cây, đá và mướn người làm công 1 Các vua 5:6-12; IISử 2:8-10
Khởi công cất đền thờ thứ nhứt nhằm ngày mồng hai tháng hai năm thứ tư đời trị vì người 1 Các vua 6:1, 37; IISử 3:2
Khi cất đền thờ thứ nhứt không ai nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng nào ICác 6:7

Đền thờ thứ nhứt được chia ra:
Đền lớn hay là nơi thánh 2 Sử ký 3:8
Nơi chí thánh 1 Các vua 6:19
Hiên cửa 2 Sử ký 3:4
Đền thờ thứ nhứt có ba từng, mỗi từng có những phòng thông với nhau bởi những cửa ở về bên hữu của đền 1 Các vua 6:5-6, 8, 10
Đền thờ thứ nhứt có hành lang rộng 1 Các vua 6:36; IISử 4:9
Đền thờ thứ nhứt có bề dài sáu mươi thước, bề ngang hai mươi thước và bề cao ba mươi thước 1 Các vua 6:2; IISử 3:3
Đền thờ thứ nhứt có những cửa sổ có song 1 Các vua 6:4
Đền thờ thứ nhứt được lợp bằng ván gỗ bá hương 1 Các vua 6:9

Tiền đường của đền thờ thứ nhứt:
Bề dài có bốn mươi thước 1 Các vua 6:17
Có hai cánh cửa bằng gỗ tòng, chạm và bọc vàng 1 Các vua 6:34-35
Có cột cửa bằng gỗ ô-li-ve, chạm và bọc vàng 1 Các vua 6:33; IISử 3:15-17

Nơi chí thánh của đền thờ thứ nhứt:
Bốn bề có hai mươi thước 1 Các vua 6:16, 20
Có hai tượng chê-ru-bin bằng gỗ ô-li-ve bọc vàng 1 Các vua 6:23-28; IISử 3:11-13
Có cửa và cột cửa bằng gỗ ô-li-ve, được chạm và bọc vàng 1 Các vua 6:31-32
Ở giữa nơi chí thánh và nơi thánh của đền thờ thứ nhứt có những xiềng vàng và một bức màn bằng chỉ màu xanh, tím, v.v.. có thêu hình chê-ru-bin ICác 6:21; IISử 3:14
Nền của đền thờ thứ nhứt được lót bằng ván gỗ tùng 1 Các vua 6:15
Vách của đền thờ thứ nhứt được đóng bằng ván gỗ bá hương 1 Các vua 6:15
Gỗ bá hương ở phía trong đền thờ thứ nhứt được chạm hình dưa ác và hoa mới nở ICác 6:18
Vách đền thờ thứ nhứt lớn lót bằng ván gỗ bá hương bọc vàng IISử 3:5
Phía trong và ngoài của đền thờ thứ nhứt đều bọc vàng cả 1 Các vua 6:21-22; IISử 3:7
Đền thờ thứ nhứt được trang sức bằng đá quí 2 Sử ký 3:6

Hiên cửa của đền thờ thứ nhứt:
Bề dài hai mươi thước và rộng mười thước 1 Các vua 6:3
Bề cao một trăm hai mươi thước 2 Sử ký 3:4
Có hai cây trụ với đầu trụ bằng đồng 1 Các vua 7:15-22; IISử 3:15-17
Đền thờ thứ nhứt nguy nga lạ kỳ 2 Sử ký 2:5, 9
Sa-lô-môn cất đền thờ thứ nhứt hết bảy năm 1 Các vua 6:37
Đền thờ thứ nhứt cất xong vào năm thứ mười một tháng tám đời trị vì Sa-lô-môn ICác 6:37

Đền thờ thứ nhứt gọi là:
Đền Giê-hô-va 2 Sử ký 23:5, 12
Núi của Giê-hô-va Ê-sai 2:2
Nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp Ê-sai 2:3
Nhà Chúa Thi thiên 84:4
Si-ôn Thi 84:1-7
Núi Si-ôn Thi thiên 74:2
Nhà cầu nguyện Ê-sai 56:7; Mat 21:13
Đền thờ thứ nhứt được chọn làm một nhà tế lễ 2 Sử ký 7:12
Định cho đền thờ thứ nhứt làm nhà cầu nguyện Ê-sai 56:7; Mat 21:13
Đức Chúa Trời hứa ngự ở trong đền thờ thứ nhứt 1 Các vua 6:12-13
Những đồ biệt riêng ra thánh Sa-lô-môn để ở trong đền thờ thứ nhứt IISử 5:1
Làm lễ trọng thể đặng rước hòm giao ước về trong đền thờ thứ nhứt ICác 8:1-9; IISử 5:2-10
Sự vinh hiển Đức Chúa Trời đầy dẫy đền thờ thứ nhứt 1 Các vua 8:10-11; IISử 5:13; 7:2
Sa-lô-môn làm lễ trọng thể khi khánh thành đền thờ thứ nhứt và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời 1 Các vua 8:12-66; IISử 6:1-42
Lửa thánh giáng xuống đền thờ thứ nhứt 2 Sử ký 7:3
Đền thờ thứ nhứt chỉ bởi tay người làm ra Công vụ 7:47-48
Dự ngôn về sự đền thờ thứ nhứt bị phá hủy hết cả Giê-rê-mi 26:18; Mi 3:12

Mấy sự thực về đền thờ thứ nhứt:
Si-sắc, vua Ê-díp-tô, cướp bóc đền thờ thứ nhứt 1 Các vua 14:25-26; IISử 12:9
Vua Giô-ách sửa lại đền thờ thứ nhứt 2 Các vua 12:4-14; IISử 24:4-13
Vua Giô-ách dâng bửu vật của đền thờ thứ nhứt cho Ha-xa-ên, vua Sy-ri, để khiến vua ấy xây khỏi không hãm thành Giê-ru-sa-lem 2 Các vua 12:17-18
Vua A-cha làm ô uế đền thờ thứ nhứt, rồi lấy bửu vật dâng cho A-sy-ri IICác 16:14, 18; IISử 28:20-21
Vua Ê-xê-chia làm sạch đền thờ thứ nhứt và lập lại cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời IISử 29:3-35
Vua Ê-xê-chia dùng vàng bạc của đền thờ thứ nhứt mà mua hòa bình ở nơi vua A-sy-ri IICác 18:13-16
Trong đời Ma-na-se đền thờ thứ nhứt bị ô uế bởi sự thờ hình tượng IICác 21:4-7; IISử 33:4-5, 7
Vua Giô-si-a sửa lại đền thờ thứ nhứt 2 Các vua 22:3-7; IISử 34:8-13
Vua Giô-si-a làm tinh sạch đền thờ thứ nhứt 2 Các vua 23:4-7, 11-12
Quân Ba-by-lôn cướp bóc và thiêu đốt đền thờ thứ nhứt 2 Các vua 25:9, 13-17; IISử 36:18-19

Đền thờ thứ nhứt làm ví dụ về:
Christ Giăng 2:19, 21
Hội Thánh thuộc linh ICô 3:16; IICô 6:16; Êph 2:20-22
Thân thể của tín đồ ICô 6:19