Tìm kiếm

Tra Từ

ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự


Nhờ Christ ta được đến gần Đức Chúa TrờIGiăng 10:7, 9; 14:6; Êph 2:13-18; 3:12; Hêb 7:19, 25; 10:19; IPhi 3:18
Bởi đức tin ta được đến gần Đức Chúa Trời Rô-ma 5:1-2; Êph 3:12; Hêb 11:6
Bởi sự cầu nguyện ta được sự đến gần Đức Chúa Trời Phục truyền 4:7; Ca 3:57; Mat 6:6
Trong đền thờ Ngài người ta đến gần Đức Chúa Trời Thi Thiên 27:4; 43:3-4; 65:4
Mình đến gần Đức Chúa Trời hầu được ân điển thương xót Hê-bơ-rơ 4:16

Tín đồ:
Có thể đến gần Đức Chúa Trời Phục truyền 4:7; Thi 24:3-4; 73:28; 119:151
Sốt sắng tìm thế đến gần Đức Chúa Trời Thi Thiên 27:4; 42:2-3; 43:3-4; 84:2
Có lòng dạn dĩ mà đến gần Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 3:12; Hêb 4:16; 10:19-22
Kẻ có tội mà biết ăn năn được phép đến gần Đức Chúa Trời Ê-sai 55:6-7; Xa 1:3; Mal 3:7; Gia 4:8
Mình phải đến gần Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ đến gần mình Gia 4:8; Xa 1:3; Mal 3:7
Lời hứa cho kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời Thi Thiên 145:18; Ês 55:3; Mat 6:6; Gia 4:8
Các phước hạnh do sự đến gần Đức Chúa Trời mà ra Thi Thiên 16:11; 65:4; 73:28
Hình bóng chỉ về sự đến gần Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 16:12-15; Hêb 10:19-22

Gương chứng về sự đến gần Đức Chúa Trời:
Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 18:23, 33
Môi-se Xuất 24:2; 33:11; 34:2, 5, 29; Dân 12:7-8
Dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 16:9
Sau-lơ 1Sa-mu-ên 14:36