Tìm kiếm

Tra Từ

ĐẦY TỚ

Christ giáng xuống đặng làm đầy tớ Lu-ca 22:27; Giăng 13:5; Phil 2:7
Đầy tớ phải làm theo gương của Christ 1Phi-e-rơ 2:21
Đầy tớ vẫn ở dưới chủ Ma-thi-ơ 10:24; Lu 22:27; Giăng 13:16; 15:20

Bổn phận của đầy tớ đối với chủ là:
Phải phục Tít 2:9; IPhi 2:18
Phải vâng lời Ê-phê-sô 6:5; Cô 3:22
Cũng phải phục chủ khó tánh nữa 1Phi-e-rơ 2:18
Phải trung tín Lu-ca 16:10-12; ICô 4:2; Tít 2:10
Phải làm ích cho chủ Phi-lê-môn 1:11
Phải để ý đến ý muốn của chủ Thi Thiên 123:2
Phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc Tít 2:9
Không những vâng phục trước mặt Ê-phê-sô 6:6; Cô 3:22
Chớ ăn cắp của chủ Tít 2:10
Chớ nên cãi trả Tít 2:9
Phải tôn trọng chủ Ma-la-chi 1:6; ITim 6:1
Nếu chủ là tín đồ, đầy tớ phải càng kính mến vâng phục hơn ITim 6:2

Đầy tớ phải:
Vì lương tâm mà hầu việc 1Phi-e-rơ 2:19
Run sợ mà hầu việc Ê-phê-sô 6:5; Cô 3:22
Lấy lòng tốt để làm theo ý Đức Chúa Trời mà hầu việc Ê-phê-sô 6:6-7; Cô 3:23
Lấy lòng thật thà mà hầu việc Ê-phê-sô 6:5; Cô 3:22
Hầu việc như tôi tớ của Christ Ê-phê-sô 6:6
Cứ vui lòng ở trong bực mình mà hầu việc 1Cô-rinh-tô 7:20-21

Đầy tớ tốt lành:
Được chủ tin cậy mình Sáng Thế Ký 24:3-4, 10; 39:4
Được tôn trọng Châm Ngôn 27:18
Lắm khi được tặng lên chức cao Châm Ngôn 17:2
Được Đức Chúa Trời ban phước Sáng Thế Ký 39:2, 21
Khiến cho phước hạnh Đức Chúa Trời xuống trên chủ mình Sáng Thế Ký 30:27, 30; 39:5
Cũng có phần trong đạo Tin Lành 1Cô-rinh-tô 12:13; Ga 3:28; Cô 3:11
Là đầy tớ của Christ Cô-lô-se 3:24
Được Chúa buông tha 1Cô-rinh-tô 7:22
Làm anh em yêu dấu trong Chúa Phi-lê-môn 1:16
Làm tôn quí đạo Đức Chúa Trời Tít 2:10
Nhịn nhục chịu sự oan ức khốn khổ, ắt được ơn phước của Đức Chúa Trời IPhi 2:19-20
Được phần thưởng ở nơi Chúa Ê-phê-sô 6:8; Cô 3:24

Gương chứng về đầy tớ tốt:
Ê-li-ê-se Sáng Thế Ký 24:1-67
Gia-cốp Sáng Thế Ký 31:38-41
Giô-sép Sáng Thế Ký 39:2-6
Đầy tớ của Bô-ô Ru-tơ 2:4
Đầy tớ của A-bi-ga-in 1Sa-mu-ên 25:14-17
Đầy tớ của Đa-vít 2Sa-mu-ên 12:18
Đầy tớ của Na-a-man 2Các vua 5:13
Tớ gái của bà Na-a-man 2Các vua 5:2-3
Đầy tớ của Cọt-nây Công vụ 10:7
Rô-đơ Công vụ 12:13-15
Ô-nê-sim sau khi tin Chúa Phi-lê-môn 1:11
Gương chứng về đầy tớ xấu;
Đầy tớ của A-bi-mê-léc Sáng Thế Ký 21:25
Đầy tớ của Áp-sa-lôm 2Sa-mu-ên 13:28-29; 14:29-30
Đầy tớ của Mê-phi-bô-sết 2Sa-mu-ên 19:26-27
Ghê-ha-xi 2Các vua 5:20-25
Đầy tớ của A-môn 2Các vua 21:23
Đầy tớ của Gióp Gióp 19:16
Ô-nê-sim chưa tin Chúa Phi-lê-môn 1:11