Tìm kiếm

Tra Từ

ĐẦU

Cái đầu là cái chi thể quan trọng nhứt và cao hơn hết của thân thể IICác 6:31; Ês 1:6
Những chi thể khác cần cho cái đầu lợi dụng ICô 12:21
Cả thân thể nhờ cái đầu nâng đở và gây dựng lên Ê-phê-sô 4:15-16
Cái đầu thay mặt cả mình người Sáng thế 49:26; Châm 10:6
Cái đầu chỉ về mạng sống người Đa-ni-ên 1:10

Những phần của cái đầu mà Kinh Thánh nói đến là:
Cái sọ 2 Các vua 9:35; Mat 27:33
Trán Sáng 49:26; ISa 17:49; Êxê 9:4
Đỉnh đầu Ê-sai 3:17
Màng tang Các quan xét 4:21-22
Nhã 4:3
Mặt Xuất 34:29; IICác 9:30
Tóc Quan 16:22; Thi 40:12
Đỉnh tóc Thi thiên 68:21
Cái đầu thường được xức dầu Truyền đạo 9:8; Mat 6:17

Cái đầu cúi xuống:
Để thờ phượng Đức Chúa Trời Sáng thế 24:26; Xuất 4:31
Để lạy người ta Sáng thế 43:28
Khi bị buồn rầu thì người ta thường:
Trùm đầu lại 2 Sa-mu-ên 15:30; Êxơ 6:12
Cạo đầu Gióp 1:20; Ês 22:12
Vải bụi trên đầu Giô-suê 7:6; IISa 13:19; Gióp 2:12
Bưng tay trên đầu 2 Sa-mu-ên 13:19
Thầy tế lễ bị cấm cạo đầu Lê-vi 21:5, 10
Người Na-xi-rê bị cấm cạo đầu Dân số 6:5
Sự lắc đầu là dấu hiệu chỉ tỏ chê cười 2 Các vua 19:21; Thi 22:7; 109:25; Mat 27:39
Chẳng nên chỉ cái đầu mà thề Ma-thi-ơ 5:36
Đáng kính trọng người có cái đầu tóc bạc Lê-vi 19:32

Cái đầu có thể bị:
Bịnh phung Lê-vi 13:42-44
Vảy Ês 3:17
Đau bề trong 2 Các vua 4:19; Ês 1:5
Sói Lê 13:40-41; Ês 15:2
Cái đầu của kẻ bị phung không khi nào trùm lại Lê-vi 13:45
Đờn bà ở nơi công chúng phải trùm cái đầu lại Sáng thế 24:65; ICô 11:5
Tội nhơn có khi bị chém đầu Ma-thi-ơ 14:10
Quân thù nghịch thường bị chém đầu Các quan xét 5:26; ISa 17:51, 57; 31:9

Cái đầu làm ví dụ về:
Đức Chúa Trời ICô 11:3
Christ ICô 11:3; Êph 1:22; Cô 2:19
Vua chúa 1 Sa-mu-ên 15:17; Đa 2:38
Trưởng lão và kẻ tôn trọng Ê-sai 9:14-15
Kinh đô của nước Ê-sai 7:8
Sự cứu rỗi và sự che chở của Đức Chúa Trời Thi thiên 140:7 (đầu trùm lại)
Sự đoán phạt nặng (đầu sói) Ê-sai 3:24; 15:2; Mi 1:16
Sự vui vẻ và hi vọng vững chắc (đầu ngước lên) Thi thiên 3:3; Lu 21:28
Sự kiêu ngạo (ngước đầu lên) Thi thiên 83:2
Sự đắc thắng (ngước đầu lên) Thi thiên 27:6
Sự vui vẻ và sự hưng thạnh (xức dầu cho đầu) Thi thiên 23:5; 92:10