Tìm kiếm

Tra Từ

ĐẠO BINH

Từ đời thượng cổ đã có đạo binh Sáng Thế Ký 14:1-8
Từ đời thượng cổ của các dân tộc cũng kết đồng minh Giô-suê 9:2; 10:5; Quan 3:13; ICác 20:1
Người ta thường mướn kẻ khác làm lính trong đạo binh mình 1Sử Ký 19:7; IISử 25:6

Đạo binh có:
Lính cầm cung và dùng dây gióng liệng đá 1Sử Ký 12:2; Giê 4:29
Lính kỵ Xuất Ê-díp-tô 14:9; ICác 20:20; Giê 4:29; Công 23:23
Xe sắt Giô-suê 17:16; Quan 4:3
Cờ xí Nhã 6:4; Ês 10:18; Giê 4:21
Con lạc-đà, con ngựa, con bò, con lừa cặp theo đặng chở đồ Các Quan Xét 7:12; IICác 7:7; Êxê 23:12
Đạo binh thường chia làm ba đạo Sáng Thế Ký 14:15; Gióp 1:17
Có khi quan thống lãnh của đạo binh là:
Vua chúa 2Các vua 18:13; 25:1
Quan tướng có từng trải 2Các vua 18:17, 24

Đạo binh được gọi là:
Cánh Ês 8:8; Giê 48:40
Quân lính Giô-suê 10:5
Quân binh Các Quan Xét 8:10
Quân IICác 24:2
Đạo binh khởi sự đánh giặc vào lối mùa xuân 2Sa-mu-ên 11:1
Đạo binh lắm khi kéo ra ngoại quốc mà chiến tranh Giê-rê-mi 5:15; 50:3

Đạo binh hay xông phạm đến:
Trong khắp đất Ha-ba-cúc 1:6, 8
Cách có luân thứ trật tự Ê-sai 5:27; Giôên 2:7-8
Cách mau lẹ Giê-rê-mi 48:40; Ha 1:8
Cách xôn xao và om sòm lắm Ê-sai 17:12-13; Giôên 2:5

Thường dùng đạo binh để:
Đánh trận 1Sa-mu-ên 17:2-3; ISử 19:17
Vây thành Phục truyền 20:12; Ês 29:3
Hãm đánh thành Giô-suê 7:3-4; Quan 9:45
Đạo binh có khi theo cách phục binh mà hãm lấy thù nghịch Giô-suê 8:2; IISử 13:13; Giê 51:12
Đạo binh thường reo tiếng chiến tranh trước khi ra đánh 1Sa-mu-ên 17:20; IISử 13:15; Giê 51:14
Đạo binh phải chịu nhiều việc nặng nhọc Ê-xê-chiên 29:18
Đạo binh phải chia của cướp Xuất Ê-díp-tô 15:9; Xa 14:1
Đạo binh thường đãi dân bị thua cách hung bạo gian ác quá chừng Giê 50:42; Ca 5:11-13; Amốt 1:13
Đạo binh lắm khi là khí giới Đức Chúa Trời dùng để đoán phạt dân nước Ês 10:5-6; 13:5
Trong đời Tân-Ước đạo binh lãnh tiền lương Lu-ca 3:14; ICô 9:7

Đạo binh đóng trại:
Tại đồng trống 2Sa-mu-ên 11:11; ISử 11:15
Ở trước thành Giô-suê 10:5; ISa 11:1
Đạo binh khiến cho người ta kinh khủng sợ hãi Dân Số Ký 22:3; Giê 6:25
Đạo binh hay phá diệt và ăn nuốt các xứ Ê-sai 37:18; Giê 5:17
Đạo binh lắm khi bị tuyệt diệt bởi:
Thù nghịch Xuất Ê-díp-tô 17:13; Giô 10:10, 20; Quan 11:33; IISa 18:7; ICác 20:21
Đức Chúa Trời khiến mỗi người trở gươm chém lẫn đồng đội Các Quan Xét 7:22; IISử 20:23
Phương pháp siêu nhiên Giô-suê 10:11; ISa 14:15-16; IICác 19:35
Đạo binh của kẻ ngoại bang có khi đem thần tượng mình cặp theo ISử 14:12

Đạo binh được sánh với:
Trận bão lớn Giê-rê-mi 25:32
Nước sông mạnh Ê-sai 8:7
Cào-cào Quan 6:3-5; 7:12; Ês 33:4; Giê 51:14, 27
Châu-chấu Khải Huyền 9:3, 7
Ruồi Ês 7:18-19
Đám mây trùm cả đất Ê-xê-chiên 38:9-16
Cơn bão mưa đá Ê-sai 28:2
Nước lụt Đa-ni-ên 11:10, 26
Đạo binh làm ví dụ về:
Các đoàn thiên sứ 1Các vua 22:19; Thi 148:2; Đa 4:35; Mat 26:53
Hội Thánh Nhã Ca 6:4, 10
Dân Y-sơ-ra-ên Đa-ni-ên 8:10-13
Sự hoạn nạn từ Chúa mà đến Gióp 19:12