Tìm kiếm

Tra Từ

DỰNG NÊN, Sự

Đức Chúa Trời dựng nên:

Thế gian Công vụ 17:24; Hêb 1:2
Muôn vật hiện có Nê-hê-mi 9:6; Thi 89:11; 148:5; Giăng 1:3; Công 17:24; ICô 8:6; Cô 1:16; Khải 4:11; 10:6
Các từng trời Sáng Thế Ký 1:6-8; Thi 8:3; 19:1; 136:5; Châm 8:27
Các từng trời và cơ binh ở đó Nê-hê-mi 9:6; Thi 33:6; Ês 40:22, 26
Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao Sáng Thế Ký 1:14-19; Thi 8:3; 136:7-9; Giê 31:351:35 t, biển và muôn vật ở trong đó Sáng Thế Ký 1:1-28; Xuất 20:11; IICác 19:15; Thi 102:25; 115:15; 121:2; 124:8; 146:6; Châm 3:19; Ês 42:5; 45:12, 18; Giê-rê-mi 10:11-12; 32:17; 51:15; Xa 12:1; Công 7:49-50; 14:15; Hêb 1:10; Khải 10:6; 14:7
Thế gian và mọi vật nó chứa Thi Thiên 89:11
Sự sáng Sáng 1:3-6; Gióp 36:30; Thi 74:16
Sự sáng và sự tối Ê-sai 45:7; Amốt 4:13
Các thì tiết Sáng Thế Ký 8:22; Phục 11:14; Thi 74:17; 89:12; 147:17; Giê 5:24; Giôên 2:23
Công lệ và đường quỉ đạo của các tinh tú Sáng Thế Ký 1:14-18; Gióp 9:7, 9; Thi 135:7; 147:18; Châm 30:4; Giê 10:13; 51:16; Amốt 4:13
Các loài cỏ và cây cối Sáng Thế Ký 1:11-12, 29; 2:5, 9; Thi 104:14; Mat 6:30; Lu 12:28
Các loài thú, loài cá, loài chim Sáng Thế Ký 1:20-25; Gióp 12:7-9; Giê 27:5
Mọi vật có hơi thở và sự sống Ê-sai 42:5; Công 17:25
Loài người Sáng Thế Ký 1:26-27; Phục 4:32; Gióp 10:8-12; 31:15; 34:19; Thi 89:47; 100:3; Ês 43:1; 64:8; Mal 2:10
Loài người giống như hình tượng Ngài Sáng Thế Ký 1:26-27; 5:1; 9:6; ICô 11:7
Linh hồn của loài người Sáng Thế Ký 2:7; Ês 42:5; 57:16; Êxê 18:4
Thần của loài người Ê-sai 57:15-16; Xa 12:1
Thân thể loài người Sáng Thế Ký 2:7; Gióp 10:8-12; Thi 139:14-16
Người nam và người nữ Sáng Thế Ký 1:27; 2:21-23; Mat 19:4; Mác 10:6
Muôn dân bởi cùng một thứ huyết thịt Công vụ 17:26
Tay Giê-hô-va dựng nên muôn vật Ê-sai 66:1-2; Công 7:49-50
Đức Chúa Trời làm xong công việc dựng nên trong sáu ngày Sáng Thế Ký 1:31; 2:1-2; Xuất 20:11; 31:17
Việc dựng nên đã xong Đức Chúa Trời bèn nghỉ ngày thứ bảy Sáng Thế Ký 2:2-3; Xuất 20:11; 31:17; Hêb 4:4
Đức Chúa Trời được gọi tên là Đấng Tạo hóa (Đấng dựng nên) Truyền Đạo 12:1; Rô 1:25; IPhi 4:19

Sự dựng nên được làm xong bởi:
Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:6; Ês 44:24; Giê 27:5; Công 14:15; 17:24
Chúa Jêsus-Christ Giăng 1:3, 10; ICô 8:6; Cô 1:15-16; Hêb 1:2, 8, 10; 2:10
Thánh Linh Gióp 26:13; 33:4; Thi 33:6Sáng 1:2
Vũ trụ được dựng nên bởi Lời của Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 1:3, 6, 9 v.v...; Thi 33:6Hêb 11:3; Thi 148:5; Giăng 1:1, 3; IIPhi 3:5
Sự dựng nên là một bằng chứng hiển nhiên về sự thật hữu của Đức Chúa Trời Gióp 12:7-9; Thi 94:7-9; Ês 29:16; 40:26-28; Hêb 3:4
Những sự trọn lành của Đức Chúa Trời mắt không thấy được, đã nhờ công việc dựng nên mà được tỏ ra sờ sờ trước mặt loài người Rô-ma 1:20

Sự dựng nên bày tỏ ra:
Quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời Ê-sai 40:26; Giê 10:12; 27:5; 32:17; 51:15; Rô 1:20
Sự khôn ngoan và thông sáng của Đức Chúa Trời Thi Thiên 140:24; 136:5; Châm 3:19; Ês 40:12-14; Giê 10:12; 51:15
Sự nhơn từ của Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 1:29-30; Thi 33:5; 65:9-13; 136:5-9; 104:14-15; 145:14-17; 147:8-9, 14
Sự cực đại và oai nghi của Đức Chúa Trời Thi Thiên 8:1-3; 86:8, 10; 92:5; 111:2-3; 139:14
Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Thi Thiên 8:1, 9; 19:1; 145:5; Ês 6:3
Sự không không của loài người đứng bên sự cực đại của sự dựng nên Thi 8:3-4; Ês 40:12, 15, 17
Bởi đức tin chúng ta biết rằng vạn vật được dựng nên bởi Lời của Đức Chúa Trời Hêb 11:3
Muôn vật vì chính Đức Chúa Trời mà dựng nên Châm Ngôn 16:4; Rô 11:36
Vạn vật vì Christ mà được dựng nên Cô-lô-se 1:16; Hêb 2:10
Đức Chúa Trời dựng nên dân sự Ngài vì vinh quang Ngài Ê-sai 43:7, 21; Giê 13:11
Người nữ được dựng nên để làm bạn cùng người nam Sáng Thế Ký 2:18, 20-25; ICô 11:9
Muôn vật dưới đất được dựng nên để loài người dùng Sáng Thế Ký 1:28-30; 9:3; Lê 26:4; Phục 11:14-15; Thi 8:6-8; 104:14; ITim 4:3; 6:17

Đức Chúa Trời:
Canh giữ vũ trụ và công việc của sự dựng nên Sáng Thế Ký 8:22; Gióp 38:8-12; Thi 104:5-9; Giê 5:22; 31:35-36; 33:20; Cô 1:17
Gìn giữ và bảo tồn các vật dựng nên Gióp 10:12; 12:10; Thi 36:6; Ês 46:4; Mat 10:29-31; Lu 12:6-7
Lo cho các vật dựng nên được mọi đều cần dùng Thi Thiên 65:9-13; 103:5; 104:10-28; 136:25; 145:14-17; 147:9, 14; Ô-sê 2:8; Mat 6:26-34; Lu 12:22-31; Công 14:17; IPhi 5:7

Các tín đồ phải:
Suy xét và khảo học về cuộc dựng nên Gióp 37:14; Thi 8:3; 77:11-12; 111:2; 143:5; Truyền 7:13
Ngợi khen Đức Chúa Trời vì các công việc dựng nên Gióp 36:24; Thi 8:6-9; 26:7; 73:28; 104:24; 107:21-22; 136:4-9; 139:14; 143:5; 145:10
Kẻ ác không coi chừng các công việc của sự dựng nên Thi Thiên 28:5; Ês 5:12; 22:11; 42:20; Rô 1:20-21
Muôn vật được dựng nên đều nóng nảy, mong mỏi về sự giải cứu của các tín đồ Rô 8:19-23
Trong đời Nô-ê Đức Chúa Trời dùng nước lụt mà hủy phá các vật dựng nên Sáng 7:17-23; Mat 24:37-39; Lu 17:27; IPhi 3:20; IIPhi 2:5; 3:6
Muôn vật được dựng nên sẽ qua Thi Thiên 102:25-26Hêb 1:12; Ês 51:6; Aghê 2:6Hêb 12:26; Mat 24:35; Mác 13:31; Lu 21:33; ICô 7:31; IIPhi 3:7, 10; IGiăng 2:17; Khải 20:11
Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời đất mới Ê-sai 65:17; 66:22; Thi 102:26; IIPhi 3:13; Khải 21:1, 5
Người tội lỗi được dựng nên mới theo hình tượng của Đức Chúa Trời Rô 8:28-29; IICô 3:18; Êph 4:24; Cô 3:10; IIPhi 1:4
Sự dựng nên mới bởi sự tái sanh 2Cô-rinh-tô 5:17; Ga 6:15; Êph 2:10; 4:22-24
Nếu ai ở trong Christ thì nấy là người được dựng nên mới 2Cô-rinh-tô 5:17; Ga 6:15