Tìm kiếm

Tra Từ

DUA NỊNH, Sự


Chớ nên dua nịnh Gióp 32:21-22; ITê 2:5
Những kẻ ác hay dùng sự dua nịnh Thi Thiên 5:9; 12:2; Châm 26:28; 29:5
Các giáo sư giả dùng sự dua nịnh Ê-xê-chiên 12:24; Rô 16:18
Hãy lánh khỏi những kẻ ưa dua nịnh Châm Ngôn 6:24
Sự phạt sự dua nịnh Thi Thiên 12:3

Gương chứng về sự dua nịnh:
Đờn bà ở Thê-cô-a 2Sa-mu-ên 14:17, 20
Áp-sa-lôm 2Sa-mu-ên 15:2-6
Tiên tri của A-háp 1Các vua 22:13
Những quần thần của vua Đa-ri-út Đa-ni-ên 6:7
Người Pha-ri-si Ma-thi-ơ 22:16; Mác 12:14
Dân Ty-rơ Công vụ 12:22