Tìm kiếm

Tra Từ

DỊCH LỆ (Ôn dịch, dịch hạch)


Đức Chúa Trời giáng dịch lệ trên người ta Ê-xê-chiên 14:19; Ha 3:5
Dịch lệ là một trong bốn sự đoán phạt lớn của Đức Chúa Trời Êxê 14:21
Tả vẽ dịch lệ là độc hại Thi Thiên 91:3
Đức Chúa Trời giáng dịch lệ trên dân Y-sơ-ra-ên nếu họ không vâng lời Ngài Lê 26:24-25; Phục 28:21
Hiệu quả khốn nạn của dịch lệ Thi Thiên 91:7; Giê 16:6-7; Amốt 6:9-10
Dịch lệ lây ra cả ngày lẫn đêm Thi Thiên 91:5-6
Dịch lệ hay giết chết cả loài thú lẫn loài người Thi Thiên 78:48-50; Giê 21:6

Dịch lệ giáng trên:
Dân Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 12:29-30
Dân Y-sơ-ra-ên vì họ làm con bò con vàng Xuất Ê-díp-tô 32:35
Dân Y-sơ-ra-ên vì họ khinh dể ma-na Dân Số Ký 11:33
Dân Y-sơ-ra-ên vì họ lằm bằm khi bọn Cô-rê bị tuyệt diệt Dân Số Ký 16:46-50
Dân Y-sơ-ra-ên vì vua Đa-vít tu bộ dân 2Sa-mu-ên 24:15
Dịch lệ có khi phát ra thình lình Thi Thiên 106:29
Dịch lệ lắm khi đi chung với giặc giã và cơn đói kém Giê-rê-mi 27:13; 28:8; 29:17-18
Ê-díp-tô thường hay bị dịch lệ Giê-rê-mi 42:17; Amốt 4:10
Dịch lệ phát ra trong thành phố, thường làm cho nhiều người chết Lê 26:25; Giê 21:6, 9
Thiên sứ hành hại đem dịch lệ đến trong xứ Xuất Ê-díp-tô 12:23; IISa 24:16
Dân Giu-đa bị dịch lệ, hay cầu khẩn Đức Chúa Trời giải cứu ICác 8:37-38; IISử 20:9
Chúa Jêsus dự cáo dịch lệ sẽ phát ngay trước sự phá hủy Giê-ru-sa-lem Mat 24:7 (trong nguyên văn câu nầy thêm chữ ôn-dịch); Lu-ca 21:11

Dịch lệ làm ví dụ về:
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng trên thế gian chối bỏ Ngài Khải 6:8; 18:4, 8
Địa vị đau ốm của lòng loài người 1Các vua 8:38