Tìm kiếm

Tra Từ

DỊ TƯỢNG (Hiện thấy)


Đức Chúa Trời nhờ dị tượng mà tỏ ra ý chỉ Ngài Thi Thiên 89:19
Đức Chúa Trời thường dùng dị tượng mà tỏ mình Ngài ra cho các tiên tri Dân 12:6

Với dị tượng cũng có khi:
Thấy hình ảnh chỉ về Đức Chúa Trời Ê-sai 6:1
Nghe tiếng phán Sáng Thế Ký 15:1; ISa 3:4-5
Thấy thiên sứ hiện ra Lu-ca 1:11, 22; 24:23; Công 10:3
Thấy loài người hiện ra Công vụ 9:12; 16:9
Lắm phen kẻ thấy dị tượng lấy làm khó hiểu ý nghĩa Đa-ni-ên 7:15; 8:15; Công 10:17
Thường ban cho thấy dị tượng:
Trong lúc ban đêm Sáng Thế Ký 46:2; Đa 2:19
Trong khi ngất trí Dân Số Ký 24:16; Công 11:5
Có khi biên lại dị tượng để cho dân đọc được Ha 2:2
Vì cớ dân mà Đức Chúa Trời thêm nhiều dị tượng Ô-sê 12:11

Kinh Thánh nói đến dị tượng của:
Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 15:1
Gia-cốp Sáng Thế Ký 46:2
Môi-se Xuất 3:2-3; Công 7:30-32
Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 3:2-15
Na-than 2Sa-mu-ên 7:4, 17
Ê-li-pha Gióp 4:13-16
Ê-sai Ês 6:1-8
Ê-xê-chi-ên Ê-xê-chiên 1:4-14; 8:2-14; 10:1-11:25; 37:1-10; 40:1-48:35
Nê-bu-cát-nết-sa Đa-ni-ên 2:28; 4:5
Đa-ni-ên Đa-ni-ên 2:19; 7:1-8:27; 10:1-21
Amốt Amốt 7:1-9; 8:1-6; 9:1
Xa-cha-ri Xa-cha-ri 1:8; 3:1; 4:2; 5:2; 6:1
Phao-lô Công vụ 9:3, 6, 12; 16:9; 18:9; 22:17-18; 27:23; IICô 12:1-4
A-na-nia Công vụ 9:10-11
Cọt-nây Công vụ 10:3
Phi-e-rơ Công vụ 10:9-17
Giăng Khải Huyền 1:12 v.v. ; 4:1-22:21
Có lúc dị tượng chẳng năng có 1Sa-mu-ên 3:1
Xưa hễ không có dị tượng, ấy thật là tai họa lớn Châm Ngôn 29:18; Ca 2:9
Tiên tri giả làm bộ thấy dị tượng Giê-rê-mi 14:14; 23:16
Tiên tri của Đức Chúa Trời có tài giải bàn dị tượng 2Sử Ký 26:5; Đa 1:17