Tìm kiếm

Tra Từ

ẤN CHỨNG BẰNG THÁNH LINH

Christ nhận được ấn chứng bằng Thánh Linh Giăng 6:27

Các thánh đồ nhận được ấn chứng bằng Thánh Linh 2Cô-rinh-tô 1:22; Ê-phê-sô 1:13

Ấn chứng bằng Thánh Linh còn đến ngày cứu chuộc Ê-phê-sô 4:30

Kẻ ác không nhận được ấn chứng bằng Thánh Linh Khải Huyền 9:4

Ấn chứng bằng Thánh Linh gọi bằng của cầm của Thánh Linh 2Cô-rinh-tô 1:22; 5:5; Ê-phê-sô 1:13-14

Đức Chúa Trời định lại sự xét đoán cho đến khi đóng ấn chứng bằng Thánh Linh cho các thánh đồ rồi Khải Huyền 7:3

Hình bóng về ấn chứng bằng Thánh Linh Rô-ma 4:11