Tìm kiếm

Tra Từ

DẺ BỘP, CÂY


Ba-san có danh tiếng là nơi nhiều cây dẻ bộp Ê-sai 2:13

Tả vẽ cây dẻ bộp là:
Mạnh Amốt 2:9
Rậm Êxê 6:13
Người Ty-rơ làm cây chèo bằng cây dẻ bộp Ê-xê-chiên 27:6
Kẻ thờ hình tượng làm hình tượng bằng gỗ cây dẻ bộp Ê-sai 44:14

Đời xưa người ta hay:
Chôn người chết ở dưới cây dẻ bộp Sáng thế 35:8
Dựng bia ở dưới cây dẻ bộp Giô-suê 24:26; 57:5
Thờ hình tượng ở dưới cây dẻ bộp Ê-xê-chiên 6:13; Ôs 4:13; Ês 57:5
Gia-cốp chôn các thần tượng của nhà ở dưới cây dẻ bộp Sáng thế 35:4

Cây dẻ bộp làm ví dụ về:
Phần dân Giu-đa còn sót lại khi Chúa đến Ê-sai 6:13
Người mạnh A-mốt 2:9
Quan trưởng gian ác Ê-sai 2:13; Xa 11:2