Tìm kiếm

Tra Từ

DÊ BỊ ĐUỔI RA, CON


Con dê bị đuổi ra phần trong của lễ chuộc tội dâng lên nhằm ngày đại lễ chuộc tội Lê 16:5, 7
Bắt thăm để lựa chọn con dê bị đuổi ra Lê-vi 16:8
Thầy tế lễ thượng phẩm nhận hai tay mình trên đầu con dê bị đuổi ra mà xưng các sự gian ác của dân Y-sơ-ra ên trên nó Lê-vi 16:21
Một người chực sẵn đuổi con dê bị đuổi ra đồng vắng Lê-vi 16:21-22

Con dê bị đuổi ra làm cho:
Thầy tế lễ thượng phẩm bị ô uế Lê-vi 16:24
Người đuổi con dê bị đuổi ra ra trong đồng vắng bị ô uế Lê-vi 16:26
Con dê bị đuổi ra làm hình bóng về Christ Ê-sai 53:6, 11-12