Tìm kiếm

Tra Từ

DANH HIỆU CỦA THÁNH LINH

Bảy Vì Thần của Đức Chúa Trời Khải huyền 1:4
Đấng Yên ủIGiăng 14:16, 26; 15:26
Thánh Linh Ma-thi-ơ 12:31; 28:19; Mác 1:10; Lu 3:22; 11:13; Giăng 14:26; Công 1:5; 5:3; 7:51; 13:2; 20:28; Rô 8:26; 15:13; ICô 2:10, 13; Ga 3:14; ITê 4:8; ITim 4:1; IPhi 1:12; IIPhi 1:21; IGiăng 3:24; 5:7; Khải 14:13
Hơi thở của Đấng Toàn năng Gióp 33:4
Quyền năng Đấng Rất cao Lu-ca 1:35
Thánh Linh Ma-thi-ơ 4:1; Giăng 1:32; 3:6; ITê 5:19; Khải 22:17
Thánh Linh ban ơn Hê-bơ-rơ 10:29
Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 4:30
Thánh Linh của Con Ga-la-ti 4:6
Thánh Linh của Cha Ma-thi-ơ 10:20
Thánh Linh của Chúa Công vụ 5:9; IICô 3:17
Thánh Linh của Christ Rô-ma 8:9; Phil 1:19; IPhi 1:11
Thánh Linh của Chúa Jêsus Công vụ 16:7
Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 3:16; 12:28; Rô 8:9; ICô 2:11; 6:11; IICô 3:3
Thánh Linh đời đời Hê-bơ-rơ 9:14
Thánh Linh sự sống Rô-ma 8:2
Thần Ês 48:16
Thần công bình Ê-sai 4:4
Thần của Chúa Ê-sai 61:1
Thần của Đức Chúa Trời Sáng thế 1:2; Gióp 33:4
Thần của Giê-hô-va 2 Sa-mu-ên 23:2; Ês 11:2
Thần của ơn phước Xa-cha-ri 12:10
Thần hiểu biết Ê-sai 11:2
Thần kính sợ Giê-hô-va Ê-sai 11:2
Thần khôn ngoan Ê-sai 11:2
Thần lẽ thật Giăng 14:17; 15:26; 16:13
Thần linh của Thánh đức Rô-ma 1:4
Thần linh lương thiện Nê-hê-mi 9:20
Thần linh sẵn lòng Thi thiên 51:12
Thần mạnh sức Ê-sai 11:2
Thần mưu toan Ê-sai 11:2
Thần thánh Ê-sai 63:10-11
Thần thông sáng Ê-sai 11:2
Thần tốt lành Thi thiên 143:10
Thần trí của sự khôn sáng Ê-phê-sô 1:17
Thần trí của phần làm con Rô-ma 8:15
Thần trí của sự tỏ ra Ê-phê-sô 1:17