Tìm kiếm

Tra Từ

DANH HIỆU CỦA KẺ TRUYỀN ĐẠO


Bạn cùng chiến trận Phi-líp 2:25; Philm 1:2
Bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời 1Cô-rinh-tô 3:9; IICô 6:1
Bạn đồng sự Cô-lô-se 1:7; Cũng xem Phil 2:25; ITê 3:2; Philm 1:1
Con gặt Ma-thi-ơ 9:38; Lu 10:2
Chức dịch của Đức Chúa Trời Ê-sai 61:6
Đầy tớ của Christ 1Cô-rinh-tô 4:1
Giáo sư Ê-sai 30:20; Công 13:1; ICô 12:28; Êph 4:11; ITim 2:7; IITim 1:11
Kẻ coi sóc (giám mục) Công vụ 20:28; Phil 1:1; ITim 3:1-2; Tít 1:7
Kẻ chăn giữ Giê-rê-mi 3:15; 23:4
Kẻ đánh lưới người Ma-thi-ơ 4:19; Mác 1:17; Lu 5:10
Kẻ giúp việc của Christ Cô-lô-se 1:7; ITim 4:6
Kẻ giúp việc Tin Lành Ê-phê-sô 3:7; Cô 1:23
Kẻ hầu việc nơi thánh Ê-xê-chiên 45:4
Kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời Tít 1:7
Kẻ quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời 1Cô-rinh-tô 4:1
Mục sư Ê-phê-sô 4:11
Người của Đức Chúa Trời Phục truyền 33:1; ICác 17:24; IICác 1:9; IISử 8:14; Exơ 3:2; ITim 6:11
Người giảng đạo Lu-ca 1:2
Người giúp việc công bình 2Cô-rinh-tô 11:15
Người giúp việc của Hội Thánh Cô-lô-se 1:24-25
Người giúp việc giao ước mới 2Cô-rinh-tô 3:6
Người làm công 2Ti-mô-thê 2:15
Người làm chứng Công vụ 1:8; 5:32; 26:16
Người lính của Christ 2Ti-mô-thê 2:3-4
Người vọng canh hay là kẻ canh giữ Ê-sai 21:6; Giê 6:17; Êxê 3:17; 33:7
Quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời 1Phi-e-rơ 4:10
Sứ đồ Lu 6:13; Rô 1:5; ICô 9:1; 12:28; Êph 4:11; ITim 2:7; Khải 18:20
Sứ đồ Chúa Jêsus-Christ 1Cô-rinh-tô 1:1; Ga 1:1; ITim 1:1; Tít 1:1; IPhi 1:1
Sứ giả của Christ 2Cô-rinh-tô 5:20
Sứ giả của Đức Chúa Trời 2Sử Ký 36:16; Ês 44:26
Sứ giả của Giê-hô-va A-mốt 1:13; Êph 6:20
Sứ giả của Giê-hô-va vạn quân Ma-la-chi 2:7
Tôi tớ của anh em 2Cô-rinh-tô 4:5
Tôi tớ của Chúa 2Ti-mô-thê 2:24
Tôi tớ của Jêsus-Christ Rô-ma 1:1; Phil 1:1; Giu 1:1
Tôi tớ của Đức Chúa Trời 1Sử Ký 6:49; Nê 10:29; Đa 6:20; Công 16:17; Tít 1:1; IPhi 2:16
Tôi tớ trung tín của Chúa Ê-phê-sô 6:21; Cô 4:7
Thầy giảng đạo công bình 2Phi-e-rơ 2:5
Thầy giảng Tin Lành Ê-phê-sô 4:11; ITim 2:7; IITim 4:5
Thiên sứ (nguyên văn sứ giả) của Hội Thánh Khải Huyền 1:20; 2:1
Trưởng lão Công vụ 14:23; 15:6; 16:4; ITim 4:14; 5:17; Tít 1:5; Gia 5:14