Tìm kiếm

Tra Từ

DANH HIỆU CỦA HỘI THÁNH

Bầy của Đức Chúa Trời Ê-sai 40:11; Êxê 34:22; Công 20:28; IPhi 5:2
Con gái Si-ôn Ê-sai 62:11 Xa 2:10;
Công chúa Thi Thiên 45:13
Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời Thi Thiên 28:9
Chơn đèn vàng Khải Huyền 1:20; 2:1
Chuồng chiên Giăng 10:16
Dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời Ga-la-ti 6:16
Đám người ngay thẳng Thi Thiên 11:7
Đền tạm của Đức Chúa Trời Thi Thiên 15:1; Khải 21:3
Đền thờ của Đức Chúa Trời 1Cô-rinh-tô 3:16-17; IICô 6:16; Khải 3:12
Đền thờ thánh trong Chúa Ê-phê-sô 2:21
Giê-ru-sa-lem mới Khải Huyền 3:12; 21:2
Giê-ru-sa-lem trên trời Ga-la-ti 4:26; Hêb 12:22
Hội các thánh Thi Thiên 89:7; 149:1
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Công vụ 20:28; ICô 1:2; 11:22; 15:9; ITê 2:14; IITê 1:4; ITim 3:5
Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống 1Ti-mô-thê 3:15
Hội Thánh của những con trưởng Hê-bơ-rơ 12:23
Hội Thánh đầy vinh hiển Ê-phê-sô 5:27
Mão miện Ê-sai 62:3
Mão miện đẹp đẽ Ê-sai 62:3
Nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí cao Thi Thiên 46:4
Núi của nhà Giê-hô-va Ê-sai 2:2; Mi 4:1
Núi Si-ôn Thi Thiên 48:2; Ês 8:18; 24:23; Mi 4:7; Hêb 12:22; Khải 14:1
Núi thánh Thi Thiên 2:6; 15:1; 48:1; Xa 8:3
Nhà của Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 3:15; ITim 3:15; Hêb 10:21
Nhà của Đức Chúa Trời xây 1Cô-rinh-tô 3:9
Nhà Chúa Hê-bơ-rơ 3:6
Nhà thuộc linh 1Phi-e-rơ 2:5
Phần của Giê-hô-va Phục truyền 32:9
Ruộng của Đức Chúa Trời cày 1Cô-rinh-tô 3:9
Si-ôn Thi 2:6; 69:35; 87:2; 132:13
Thành của Đức Chúa Trời Thi Thiên 87:3; Hêb 12:22; Khải 3:12
Thành chân thật Xa-cha-ri 8:3
Thành hay tìm đến, tức thành không bị bỏ Ê-sai 62:12
Thành thánh Khải Huyền 21:2; 22:19
Thân thể của Christ Ê-phê-sô 1:22-23; Cô 1:24
Trụ và nền của lẽ thật 1Ti-mô-thê 3:15
Vợ của Chiên Con Khải Huyền 19:7; 21:9