Tìm kiếm

Tra Từ

DẠN DĨ THÁNH, Sự

Christ làm gương về sự dạn dĩ thánh Giăng 7:25-28

Sự dạn dĩ thánh vốn một đặc tánh của người công nghĩa Châm Ngôn 28:1


Sự dạn dĩ thánh do nơi:

Đức tin đến Jêsus-Christ Ê-phê-sô 3:12; Hêb 10:19

Sự tin cậy nơi Giê-hô-va Ê-sai 50:7

Sự kính sợ Đức Chúa Trời Công vụ 4:19; 5:29

Sự trung tín trong chức vụ 1Ti-mô-thê 3:13


Tín đồ:

Nhờ sự dạn dĩ thánh mà tỏ ra mình tin cậy nơi Đức Chúa Trời Hêb 13:6

Có sự dạn dĩ thánh trong khi cầu nguyện Ê-phê-sô 3:12; Hêb 4:16

Có sự dạn dĩ thánh trong cuộc xét đoán 1Giăng 4:17

Lời khuyên phải có sự dạn dĩ thánh Giô-suê 1:7; IISử 19:11; Giê 1:8; Êxê 3:9

Lời nguyện xin Chúa cho sự dạn dĩ thánh Công vụ 4:29; Êph 6:19-20


Đầy tớ Chúa nên tỏ ra sự dạn dĩ thánh:

Cho dân sự mình 2Cô-rinh-tô 7:4; 10:1

Trong khi giảng đạo Công vụ 4:31; Phil 1:14

Lúc phải cáo trách tội lỗi Ê-sai 58:1; Mi 3:8

Đối với kẻ chống nghịch cùng mình Công vụ 13:46; ITê 2:2Gương chứng về sự dạn dĩ thánh:

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 18:22-32

Gia-cốp Sáng Thế Ký 32:24-29

Môi-se Xuất Ê-díp-tô 32:31-32; 33:18

A-rôn Dân 16:47-48

Đa-vít 1Sa-mu-ên 17:45

Ê-li ICác 18:15, 18

Nê-hê-mi Nê-hê-mi 6:11

Ba bạn Hê-bơ-rơ Đa-ni-ên 3:17-18

Đa-ni-ên Đa-ni-ên 6:10

Giô-sép ở A-ri-ma-thê Mác 15:43

Phi-e-rơ và Giăng Công vụ 4:8-13

Ê-tiên Công vụ 7:51

Phao-lô Công vụ 9:27-29; 19:8

Ba-na-ba Công vụ 14:3

A-bô-lô Công vụ 18:26