Tìm kiếm

Tra Từ

ÁO XỐNG

ÁO XỐNG

Căn nguyên của áo xống Sáng Thế Ký 3:7, 21

Áo xống gọi là:

Áo mặc Sáng Thế Ký 28:20

Áo xống Phục truyền 8:4; Ê-xê-chiên 16:39

Áo Sáng Thế Ký 41:42; Châm Ngôn 6:27

Quần áo Gióp 22:6; 31:19

Áo tơi Khải Huyền 19:16

Những vật liệu dùng trong cái áo xống:

Lông chiên Châm Ngôn 27:26; Ê-xê-chiên 34:3

Vải gai mịn đỏ điều Lê-vi Ký 6:10; xơ 8:15; Châm Ngôn 31:22

Lông lạc đà Ma-thi-ơ 3:4

Da chiên, da dê Hê-bơ-rơ 11:37

Hàng lụa Ê-xê-chiên 16:10

Bao bố 2Sa-mu-ên 3:31; 2Các vua 19:1

Không nên may áo xống bằng vải pha trộn Phục truyền 22:11

Không nên cho đàn ông đàn bà mặc áo xống lẫn lộn nhau Phục truyền 22:5

Những thứ màu sắc của cái áo xống nói đến trong Kinh Thánh:

Trắng Truyền Đạo 9:8; Khải Huyền 19:14

Tím Ê-xê-chiên 23:6

Tía Ê-xê-chiên 27:7; Đa-ni-ên 5:7; Lu-ca 16:19

Điều Các Quan Xét 8:26; 2Sa-mu-ên 1:24

Nhiều thứ màu sắc Sáng Thế Ký 37:3

Áo xống lắm khi có tua nơi chéo áo kết một sợi dây điều Dân Số Ký 15:38; Phục truyền 22:12

Bọn Pha-ri-si bị trách móc vì ưa xủ cái tua áo xống cho dài Ma-thi-ơ 23:5

Người ta thường mặc áo xống dài và rộng Lu-ca 20:46; Khải Huyền 1:13

Đương khi làm việc thường thắt áo xống ngang lưng Lu-ca 17:8; Giăng 13:4

Áo xống Kinh Thánh nói đến là:

Cái choàng, người A-rập hiện nay gọi là haik Phục truyền 24:13; Ma-thi-ơ 21:8

Áo ngoài hay là áo tơi Lu-ca 6:29; 2Ti-mô-thê 4:13 (áo choàng)

Áo dài Đa-ni-ên 3:21; Giăng 19:23; 21:7

Áo ngắn Đa-ni-ên 3:21

Đai hoặc dây lưng 1Sa-mu-ên 18:4; Công vụ 21:11

Mão Lê-vi Ký 8:13; Xa-cha-ri 3:5

Giày Xuất Ê-díp-tô 3:5

Dép Mác 6:9

Lúp Sáng Thế Ký 24:65

Áo xống có thể bị lây bịnh phung (mốc) Lê-vi Ký 13:47-59

Dùng nước để làm áo xống sạch khỏi sự ô uế Lê-vi Ký 11:32; Dân Số Ký 31:20

Áo xống của nhà giàu:

Bằng vật liệu tốt đẹp Ma-thi-ơ 11:8; Lu-ca 7:25; Gia-cơ 2:2-3

Có thêu Thi Thiên 45:13-14; Ê-xê-chiên 16:18

Có mùi thơm Thi Thiên 45:8; Nhã Ca 4:11

Sắm rất nhiều Gióp 27:16; Ê-sai 3:22

Lắm khi bị sâu, mối, mọt ăn Gióp 13:28; Gia-cơ 5:2

Áo xống của kẻ nghèo:

Bởi Đức Chúa Trời dự bị Phục truyền 10:18

Rách rưới Gia-cơ 2:2

Dùng để đắp ban đêm Phục truyền 24:13

Chẳng nên giữ làm của cầm Phục truyền 24:12-13

Áo xống hay cũ mòn Giô-suê 9:5; Thi Thiên 102:26

Áo xống của dân Y-sơ-ra-ên trải 40 năm không hư mòn Phục truyền 8:4

Người ta hay thay nhiều áo xống Sáng Thế Ký 35:2; 41:14

Áo xống của kẻ bị giết không ai dùng Ê-sai 14:19

Có khi người ta trao áo xống mình cho kẻ khác để chứng cho sự giao ước 1Sa-mu-ên 18:4

Người ta cũng dùng áo xống mình làm lễ vật dâng cho người khác Sáng Thế Ký 45:22; 2Các vua 5:22

Khi bị gian truân người ta thường xé áo xống để làm chứng 2Sa-mu-ên 15:32; Exơ 9:3, 5

Áo xống làm ví dụ về:

Sự công nghĩa (áo trắng) Ma-thi-ơ 28:3; Khải Huyền 3:18

Sự đắc thắng (áo nhuộm trong huyết) Ê-sai 63:1-2

Sự dư dật (áo rửa trong rượu nho) Sáng Thế Ký 49:11