Tìm kiếm

Tra Từ

ÁN PHẠT, Sự

Án phạt là phổ thông do sự phạm tội của A-đam mà gây nên Rô-ma 5:16, 18

Người có tội sẽ bị án phạt trong ngày sau rốt Châm ngôn 12:2; Truyền đạo 8:6; Ê-xê-chiên 18:4, 20; Ma-thi-ơ 25:41

Những kẻ không sao tránh khỏi án phạt là:

Kẻ làm điều ác Châm ngôn 12:2; Ma-thi-ơ 7:23; 25:41-46; Lu-ca 13:27; Giăng 5:29; Rô-ma 2:8; Cô-lô-se 3:25; 2 Phi-e-rơ 2:9; Giu-đe 1:15

Kẻ không tin Mác 16:16; Giăng 3:18; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8; 2:12

Kẻ bỏ lẽ thật mà buông theo sự ác Giăng 3:19; Rô-ma 2:8; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:12

Kẻ không có lòng thương xót Ma-thi-ơ 18:35; Gia-cơ 2:13

Kẻ hay đoán xét người khác Ma-thi-ơ 7:1-2; Lu-ca 6:37; Rô-ma 14:10; Gia-cơ 5:9

Kẻ chối đạo 1 Ti-mô-thê 5:12; Giu-đe 1:4

Kẻ nói phạm thượng cùng Thánh Linh Mác 3:29

Người bị bôi khỏi sách sự sống Thi thiên 69:28; Khải huyền 20:15

Kẻ ác sẽ bị án phạt trong lửa đời đời Ma-thi-ơ 13:40-42; 25:41; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; Hê-bơ-rơ 10:26-27; 2 Phi-e-rơ 3:7; Khải huyền 21:8

Án phạt này:

Là công bình Rô-ma 2:2, 5; 3:5-8; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6

Tuỳ theo công việc mỗi người làm Gióp 34:11; Truyền đạo 12:14; Giê-rê-mi 17:10; Rô-ma 2:6, 9; Cô-lô-se 3:25; Giu-đe 1:15; Khải huyền 22:11-12

Tuỳ cách mình hiểu biết ý muốn của Chúa Lu-ca 12:47-48

Tuỳ sự hiểu biết lẽ đạo của Đức Chúa Trời Rô-ma 2:12

Sự án phạt này nặng hơn cho kẻ:

Kiêu ngạo 1 Ti-mô-thê 3:6; Gia-cơ 3:1

Bơ thờ lưỡng lự về các ân tứ Chúa đã giao cho Ma-thi-ơ 10:14-15; 11:21-24; Mác 6:11; Lu-ca 10:10-12

Giả hình Ma-thi-ơ 23:15; Mác 12:40; Lu-ca 20:47

Cứng lòng không chịu ăn năn Ma-thi-ơ 11:20-24; 12:41; Lu-ca 10:13-15; 11:32

Chối bỏ Phúc Âm Ma-thi-ơ 10:14-15; Mác 6:11

Đức Chúa Trời đã tuyên bố án phạt:

Kẻ nào không tin Con Đức Chúa Trời Giăng 3:18, 36

Kẻ chối đạo 2 Phi-e-rơ 2:3; Giu-đe 1:4

Kẻ giữ tiệc thánh không xứng đáng, ăn uống sự án phạt 1 Cô-rinh-tô 11:29

Lương tâm chứng rằng án phạt của Đức Chúa Trời rất công bình Gióp 9:20; Rô-ma 2:1-2; Tít 3:11

Luật pháp đòi kẻ trái phạm phải bị sự án phạt Rô-ma 3:19-20

Luật pháp gọi là chức vụ về sự án phạt (định tội) 2 Cô-rinh-tô 3:9

Trong ngày sau rốt, Christ sẽ lên sự án phạt người ta Ma-thi-ơ 25:31-33, 41; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; Giu-đe 1:15; Khải huyền 22:19

Christ đến chẳng phải để lên án phạt thế gian, nhưng để cứu nó Lu-ca 9:53-55; Giăng 3:17; 8:11; 12:47

Christ đã chuộc tín đồ khỏi án phạt Ga-la-ti 3:13

Ai sẽ lên án phạt cho tín đồ Rô-ma 8:33-34; Ê-sai 50:9

Chẳng có sư án phạt nào cho:

Người tin Christ Giăng 3:18; 5:24

Người ở trong Christ Rô-ma 8:1

Đức Chúa Trời dùng sự sửa trị để rút chúng ta khỏi sự án phạt 1 Cô-rinh-tô 11:32

Sự phá huỷ thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng lửa trời làm hình bóng về sự án phạt kẻ ác 2 Phi-e-rơ 2:6; Giu-đe 1:7

Kẻ không tin cứ bị dưới án phạt luôn Giăng 3:18, 36