Tìm kiếm

Tra Từ

ANTICHRIST (Kẻ Địch Lại Christ)

ANTICHRIST (Kẻ Địch Lại Christ)

Có lời dự cáo rằng Antichrist sẽ hiện ra Đa-ni-ên 11:36-37; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4

Kinh thánh tả Antichrist là:

Kẻ chối sự đầu thai của Christ 1 Giăng 4:2-3; 2 Giăng 2Ga 1:7

Kẻ chối cả hai ngôi Cha và Con 1 Giăng 2:22

Kẻ giả dối Ma-thi-ơ 24:5, 24; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10; 1 Giăng 2:22

Kẻ nhờ quyền phép của quỷ Sa-tan mà làm phép lạ 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Khải huyền 13:13-14

Kẻ bắt bớ các thánh đồ Đa-ni-ên 7:21; Khải huyền 13:7

Sự hiện ra của Antichrist là một điềm chứng về thời sau rốt 1 Giăng 2:18

Khi Christ hiện đến thì sẽ phá huỷ Antichrist Đa-ni-ên 7:10-11; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8