Tìm kiếm

Tra Từ

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

Âm nhạc được phát minh sớm Sáng thế 4:21

Âm nhạc vốn bởi:

Thanh âm 2 Sa-mu-ên 19:35; Công vụ 16:25

Nhạc khí Đa-ni-ên 6:18

Âm nhạc làm cho khoái lạc Truyền đạo 2:8

Âm nhạc không thanh sạch rất hư không, chẳng thỏa nguyện được Truyền đạo 2:8, 11

Xưa người ta tưởng âm nhạc có linh nghiệm chữa bịnh điên 1 Sa-mu-ên 16:14-16, 23

Ảnh hưởng của âm nhạc trên các tiên tri 1 Sa-mu-ên 10:5-6; 2 Các vua 3:15

Các thứ nhạc khí:

Bằng bạc Dân số 10:1-2

Bằng đồng ICô 13:1

Bằng gỗ bạch đàn 1 Các vua 10:12

Bằng gỗ bá hương 2 Sa-mu-ên 6:5

Bằng sừng thú vật Giô-suê 6:8 (kèn đây bằng sừng chiên đực)

Chập chỏa 1 Sử ký 16:5; Thi thiên 150:5

Còi Thi thiên 98:6; Đa-ni-ên 3:5

Đờn Sáng thế 4:21

Đờn cầm Đa-ni-ên 3:5; Gióp 21:12; Thi thiên 137:2; Ê-xê-chiên 26:13

Đờn sắt Đa-ni-ên 3:5; Ê-sai 5:12

Đờn sắt mười dây Thi thiên 33:2

Kèn Ô-sê 5:8; Đa-ni-ên 3:5; 2 Các vua 11:14

Loa Ô-sê 5:8

Nhiều thứ có dây Thi thiên 33:2; 150:4

Quyển Đa-ni-ên 3:5

Sáo Đa-ni-ên 3:5; Sáng thế 4:21; 1 Các vua 1:40; Giê-rê-mi 48:36

Trống cơm Xuất Ê-díp-tô 15:20; Thi thiên 150:4; Ê-sai 5:12; 1 Sa-mu-ên 10:5

Dân Giu-đa có danh về sự phát minh nhạc khí A-mốt 6:5

Đa-vít phát minh nhiều thứ nhạc khí 1 Sử ký 23:5; 2 Sử ký 7:6

Định dùng các thứ nhạc khí trong đền thờ 1 Sử ký 16:4-6; 23:5-6; 25:1; 2 Sử ký 29:25

Phong tục tiến hành bằng các thứ nhạc khí Sáng thế 31:27

Dân Giu-đa dùng Âm nhạc:

Trong khi thỉnh hòm giao ước về 2 Sa-mu-ên 6:4-5, 15; 1 Sử ký 13:6-8; 15:27-28

Khi xây đắp nền tảng của đền thờ Exơ 3:9-10

Khi làm lễ khánh thành đền thờ 2 Sử ký 5:11-13

Khi làm lễ tôn vua 2 Sử ký 23:11, 13

Khi làm lễ khánh thành vách thành Giê-ru-sa-lem Nê-hê-mi 12:27-28

Khi giữ lễ khải hoàn Xuất Ê-díp-tô 15:20-21; 1 Sa-mu-ên 18:6-7

Khi giữ lễ tôn giáo 2 Sử ký 30:21

Trong lúc yến tiệc Ê-sai 5:12; A-mốt 6:5

Khi nhảy múa Ma-thi-ơ 11:17; Lu-ca 15:25

Lúc làm lễ tống táng Ma-thi-ơ 9:23

Khi kỷ niệm người sang trọng 2 Sử ký 35:25

Dân ngoại dùng âm nhạc trong khi thờ hình tượng Đa-ni-ên 3:5

Dùng âm nhạc khi ra chiến trận Giô-suê 6:8; ICô 14:8

Khi người ta bị hoạn nạn thường thôi đánh các thứ nhạc khí Thi thiên 137:2-4; Đa-ni-ên 6:18

Âm nhạc ví dụ về:

Sự vui mừng hớn hở Sô-phô-ni 3:17; Ê-phê-sô 5:19

Sự khoái lạc ở trên trời Khải huyền 5:8-9

Sự hoạn nạn (khi thôi dứt) Ê-sai 24:8-9; Khải huyền 18:22