Tìm kiếm

Tra Từ

AM-MÔN, Dân

Tổ phụ của dân Am-môn Sáng Thế Ký 19:38

Dân Am-môn được gọi là:

Con cháu của Lót Phục truyền 2:19

Con cháu của Am-môn Phục truyền 2:19

Con cái của Am-môn Giê-rê-mi 25:21

Đế vị của dân Am-môn theo chế độ kế truyền 2Sa-mu-ên 10:1

Xứ của dân Am-môn:
Vốn thuộc về dân Xam-xu-mim Phục truyền 2:20,Phục truyền 2:21

Giáp ranh với xứ A-mô-rít Dân Số Ký 21:24

Màu mỡ Giê-rê-mi 49:1-4

Có bờ cõi vững vàng Dân Số Ký 21:24

Phân nửa của xứ Am-môn ban cho chi phái Gát Giô-suê 13:25

Tánh hạnh của dân Am-môn:

Rất tham bạo A-mốt 1:13

Kiêu ngạo Sô-phô-ni 2:10

Hay mừng rỡ khi thấy dân Đức Chúa Trời bị đau đớn Ê-xê-chiên 25:3-6

Sốt sắng về sự thờ hình tượng Các Quan Xét 10:6; 1Các vua 11:7,1Các vua 11:33; 2Các vua 23:13

Rất mê tín sự dị đoan Giê-rê-mi 27:3,Giê-rê-mi 27:9

Dân Am-môn rất giàu có 2Sử Ký 20:25

Luật về dân Am-môn:

Không được phép nhập hội chúng dân Y-sơ-ra-ên Phục truyền 23:3; Nê-hê-mi 13:1

Dân Y-sơ-ra-ên không được phép cầu hoà với họ Phục truyền 23:6

Dân Y-sơ-ra-ên không được phép đương địch họ Phục truyền 2:19; 2Sử Ký 20:10

Dân Am-môn hiệp với Éc-lôn mà hãm đánh dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 3:12-13

Dân Am-môn hiệp với dân Phi-li-tin mà hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên trong 18 năm Các Quan Xét 10:6-9

Đức Chúa Trời dấy Giép-thê để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Am-môn Các Quan Xét 10:15-18,Các Quan Xét 11:4-33

Dân Am-môn muốn lập ước rất sỉ nhục cho người Gia-be tại Ga-la-át 1Sa-mu-ên 11:1-3

Vua Sau-lơ thắng hơn dân Am-môn 1Sa-mu-ên 11:11,1Sa-mu-ên 14:47

Vua Am-môn sỉ nhục sứ giả của Đa-vít 2Sa-mu-ên 10:1-4

Vua Am-môn chiêu mộ dân Sy-ri nghịch cùng vua Đa-vít 2Sa-mu-ên 10:6

Giô-áp thắng hơn dân Am-môn 2Sa-mu-ên 10:7-14,2Sa-mu-ên 12:26-29

Vua Đa-vít cướp lấy các bửu vật của vua Am-môn 2Sa-mu-ên 12:30

Dân cư Ráp-ba, thành của dân Am-môn, bị bắt làm công dịch cho dân Y-sơ-ra-ên 2Sa-mu-ên 12:31

Của giặc cướp ở nơi dân Am-môn Đa-vít biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời 2Sa-mu-ên 8:11-12

Một người trong ba mươi dõng sĩ của Đa-vít là người Am-môn 2Sa-mu-ên 23:37

Vua Sa-lô-môn lấy nhiều con gái dân Am-môn làm phi tần 1Các vua 11:1-5

Dân Am-môn kết đồng minh với dân Mô-áp v.v… nghịch cùng vua Giô-sa-phát 2Sử Ký 20:1; Thi Thiên 83:7

Dân Am-môn bị thất bại cách siêu nhiên 2Sử Ký 20:5-24

Dân Am-môn phải tiến cống cho Ô-xia 2Sử Ký 26:8

Dân Am-môn bị Giô-tham đánh bại 2Sử Ký 27:5

Dân Am-môn chiếm đoạt đất của Gát Giê-rê-mi 49:1

Dân Am-môn hiệp cùng dân Canh-đê nghịch cùng Giu-đa 2Các vua 24:2

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn về, thì bị dân Am-môn khuấy rối Nê-hê-mi 4:3,Nê-hê-mi 4:7-8

Dân Giu-đa bị trách móc vì giao hôn với dân Am-môn E-xơ-ra 9:1-3; Nê-hê-mi 13:23-28

Lời dự ngôn về dân Am-môn:

Phải bị đầu phục nước Ba-by-lôn Giê-rê-mi 25:9-21,Giê-rê-mi 27:3,Giê-rê-mi 27:6

Phải bị huỷ diệt vì ghen ghét dân Y-sơ-ra-ên Ê-xê-chiên 25:2-10; Sô-phô-ni 2:8-9

Phải bị hình phạt vì cớ hà hiếp cách hung ác Giê-rê-mi 49:1-5; A-mốt 1:13-15

Sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 49:6

Sẽ vâng phục dân Giu-đa Ê-sai 11:14