Tìm kiếm

Tra Từ

A-SI-RI, Dân

Căn nguyên của dân A-si-ri Sáng Thế Ký 10:8-11

Dân A-si-ri ở phía bên kia sông Ơ-phơ-rát Ê-sai 7:20

Sông Hi-đê-ke (Tigre) chảy qua xứ dân A-si-ri Sáng Thế Ký 2:14

Xứ A-si-ri gọi là:

Đất Nim-rốt Mi-chê 5:5

Si-nê-a Sáng Thế Ký 11:2; 14:1

A-su-rơ Dân Số Ký 24:22

Ni-ni-ve là kinh đô của xứ A-si-ri Sáng Thế Ký 10:11; 2Các vua 19:36

Có những vua cai trị xứ A-si-ri 2Các vua 15:19, 29

Xứ của dân A-si-ri rất màu mỡ 2Các vua 18:31-32; Ê-sai 37:16-17

Dân A-si-ri có danh tiếng về sự chinh phục các dân tộc khác 2Các vua 18:33-35; 19:11-13; Ê-sai 10:9-14

Dân A-si-ri cũng có danh về sự buôn bán Ê-xê-chiên 27:23-24

Dân A-si-ri thờ hình tượng 2Các vua 19:30

Dân A-si-ri vốn một nước:

Hung ác Na-hum 3:19

Thích phá hại và huỷ diệt Ê-sai 10:7

Hà hiếp và có lòng giả dối 2Sử Ký 28:20-21

Kiêu ngạo và hay khoe khoang 2Các vua 19:22-24; Ê-sai 10:8

Đức Chúa Trời dùng con roi đoán phạt Ê-sai 7:18-19; 10:5-6

Tả vẽ các người sang trọng của dân A-si-ri Ê-xê-chiên 23:5-6, 12, 23

Tả vẽ đạo quân của dân A-si-ri Ê-sai 5:26-29

Phun, vua dân A-si-ri, loán đến xứ Y-sơ-ra-ên 2Các vua 15:19

Mê-na-hum nộp thuế cho vua dân A-si-ri, rồi rút về 2Các vua 15:19-20

Tiếc-la-Phi-lê-se, vua dân A-si-ri:

Chiếm đất Y-sơ-ra-ên 2Các vua 15:29

Nhận tài vật của A-cha, nhưng chẳng cứu viện gì cả 2Sử Ký 28:20-21

Chiếm lấy đất Sy-ri 2Các vua 16:9

Sanh-ma-na-sa, vua dân A-si-ri:

Bắt nước Y-sơ-ra-ên phải cống thuế 2Các vua 17:3

Bị vua Ô-sê phản loạn 2Các vua 17:4

Bắt Ô-sê hạ ngục 2Các vua 17:4

Hãm lấy nước Y-sơ-ra-ên, bắt dân sự về làm phu tù 2Các vua 17:5-6

Đem người A-si-ri qua xứ Y-sơ-ra-ên ở thế cho dân bổn xứ 2Các vua 17:24

San-chê-ríp, vua dân A-si-ri:

Xông vào xứ Giu-đa 2Các vua 18:13

Bắt Ê-xê-chia, vua Giu-đa, phải cống thuế 2Các vua 18:14-16

Làm sỉ nhục và hăm đe thành Giê-ru-sa-lem 2Các vua 18:17-32; 19:10-13

Nói phạm thượng Đức Chúa Trời 2Các vua 18:33-35

Bị ngăn trở vì Ê-xê-chia cầu nguyện nghịch cùng người 2Các vua 19:14-19

Bị quở trách vì lòng kiêu ngạo và sự nói phạm thượng 2Các vua 19:20-34; Ê-sai 37:21-29

Bị Đức Chúa Trời huỷ diệt đạo quân của mình 2Các vua 19:35

Bị các con trai mình ám sát 2Các vua 19:36

Dân A-si-ri hà hiếp dân Đức Chúa Trời Ê-sai 52:4

Vua Ma-na-se bị đem qua A-si-ri làm phu tù 2Sử Ký 33:11

Ô-náp-ba đem dân A-si-ri qua ở trong thành Sa-ma-ri E-xơ-ra 4:10

Dân A-si-ri lập thần tượng xứ mình mà thờ lạy trong thành Sa-ma-ri 2Các vua 17:29

Nước Giu-đa bị trách vì nhờ cậy nơi dân A-si-ri Giê-rê-mi 2:18, 36

Nước Y-sơ-ra-ên bị trách vì nhờ cậy nơi dân A-si-ri Ô-sê 5:13; 7:11; 8:9

Dân Giu-đa bị trách vì buông theo sự thờ hình tượng của dân A-si-ri Ê-xê-chiên 16:28; 23:5, 7

Ví dụ về sự hưng thạnh, sự tồn tại và sự suy đồi của nước A-si-ri Ê-xê-chiên 31:3-17

Dự ngôn về dân A-si-ri:

Chinh phục dân Ca-in Dân Số Ký 24:22

Chinh phục nước Sy-ri Ê-sai 8:4

Chinh phục nước Y-sơ-ra-ên Ê-sai 8:4; Ô-sê 9:3; 10:6; 11:5

Xông phạm đất Giu-đa Ê-sai 5:26; 7:17-20; 8:7-8; 10:5-6, 12

Bị huỷ diệt Ê-sai 10:12-19; 14:24-25; 30:31-33; 31:8-9; Xa-cha-ri 10:11

Sẽ dự phần phước hạnh về Nước bình an của Christ Ê-sai 19:23-25; Mi-chê 7:12