Tìm kiếm

Tra Từ

A-SE, Chi phái

Chi phái A-se là hậu tự của con trai thứ tám của Gia-cốp Sáng Thế Ký 30:12-13

Dự ngôn về chi phái A-se Sáng Thế Ký 49:20; Phục truyền 33:24-25

Số dân của chi phái A-se lúc lìa khỏi xứ Ê-díp-tô Dân Số Ký 1:40-41

Những kẻ được chọn từ trong chi phái A-se để:

Tu bộ dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 1:13

Do thám xứ Dân Số Ký 13:13

Chia phần sản nghiệp Dân Số Ký 34:27

Cuộc hành trình dân Y-sơ-ra-ên nơi đồng vắng, chi phái A-se ra từ trong đoàn thứ tư của đạo quân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 10:25-26

Chi phái A-se đóng trại ở gần ngọn cờ của chi phái Đan, về phía bắc Đền Tạm Dân Số Ký 2:25-27

Lễ vật chi phái A-se dâng lúc khánh thành Đền Tạm Dân Số Ký 7:72-77

Các họ hàng của chi phái A-se Dân Số Ký 26:44-47

Số dân chi phái A-se lúc vào xứ Ca-na-an Dân Số Ký 26:47

Chi phái A-se đứng rủa sả trên núi Ê-banh Phục truyền 27:13

Giới hạn của sản nghiệp chi phái A-se Giô-suê 19:24-31

Giới hạn sản nghiệp chi phái A-se giáp biển Giô-suê 19:29; Các Quan Xét 5:17

Chi phái A-se không đuổi hết dân Ca-na-an Các Quan Xét 1:31-32

Chi phái A-se bị cáo vì không hiệp với Ba-rác mà đánh Si-sê-ra Các Quan Xét 5:17

Chi phái A-se giúp đỡ Ghê-đê-ôn đánh dân Ma-đi-an Các Quan Xét 6:35; 7:23

Có đại biểu của chi phái A-se đến dự lễ tôn Đa-vít làm vua tại thành Hếp-rôn 1Sử Ký 12:36

Sa-lô-môn đặt quan lại cai trị chi phái A-se 1Các vua 4:16

Chi phái A-se giúp vua Ê-xê-chia cải chánh nước Giu-đa 2Sử Ký 30:11

Những người trứ danh của chi phái A-se 1Sử Ký 7:30-40; Lu-ca 2:36