Tìm kiếm

Tra Từ

A-NA-KIM, Dân

A-NA-KIM, Dân

Tổ phụ của dân A-na-kim Dân Số Ký 13:22; Giô-suê 15:13

Dân A-na-kim được gọi là:

Con cái của A-nác Dân Số Ký 13:22

Con cái của dân A-na-kim Phục truyền 1:28

Con cháu A-nác Phục truyền 9:2

Dân A-na-kim được chia ra làm ba chi phái Giô-suê 15:14

Dân A-na-kim ở trên miền núi xứ Giu-đa Giô-suê 11:21

Hếp-rôn là thành quan trọng nhất của dân A-na-kim Giô-suê 14:15; 21:11

Dân A-na-kim có vóc giạc cao lớn và mạnh mẽ Phục truyền 2:10-11, 21

Dân Y-sơ-ra-ên kinh khủng dân A-na-kim Dân Số Ký 13:33; 14:1

Ca-lép vì trung tín nên được Hếp-rôn, thành của dân A-na-kim làm cơ nghiệp Giô-suê 14:6-14

Ca-lép đuổi dân A-na-kim khỏi thành Hếp-rôn Giô-suê 15:13-14

Ốt-ni-ên đuổi dân A-na-kim khỏi Ki-ri-át-Sê-phe (hay là Đê-bia) Giô-suê 15:15-17; Các Quan Xét 1:12-13

Dân A-na-kim thiếu điều bị Giô-suê tuyệt diệt Giô-suê 11:21-22